aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych
2. Kontrola stanu dróg kolejowych
3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją dróg kolejowych, normami oraz przepisami prawa dotyczącymi budowy dróg kolejowych;

2) sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg kolejowych;

3) wykonuje polowe badania gruntów;

4) stosuje metody wykonywania podtorza i nawierzchni kolejowej;

5) rozróżnia materiały stosowane do budowy podtorza, systemów odwadniających i nawierzchni kolejowej;

6) dobiera maszyny i urządzenia do budowy podtorza i nawierzchni kolejowej w określonej technologii;

7) organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy;

8) organizuje transport i magazynowanie materiałów przeznaczonych do budowy dróg kolejowych;

9) organizuje roboty związane z budową podtorza, urządzeń odwadniających i nawierzchni kolejowej;

10) określa sposoby zabezpieczenia wykopów, przekopów i nasypów;

11) stosuje zasady wykonywania kontrolnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związanych z prowadzonymi robotami;

12) sporządza dokumentację pomiarową;

13) prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót związanych z budową dróg kolejowych;

14) sporządza obmiar robót związanych z budową dróg kolejowych oraz rozlicza zużyte materiały.


2. Kontrola stanu dróg kolejowych

absolwent:

1) stosuje zasady dozorowania stanu nawierzchni kolejowej i podtorza podczas obchodu linii kolejowej;

2) dokumentuje usterki rozpoznane podczas obchodu linii kolejowej;

3) kontroluje stan nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających;

4) dobiera przyrządy do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów dróg kolejowych;

5) stosuje zasady wykonywania pomiarów bezpośrednich elementów dróg kolejowych oraz sporządzania szkiców;

6) stosuje zasady przeprowadzania oględzin oraz badań technicznych rozjazdów;

7) określa zasady pomiaru pełzania toków szynowych w torze;

8) stosuje zasady prowadzenia dokumentacji toru bezstykowego;

9) określa zasady prowadzenia badań defektoskopowych szyn;

10) rozpoznaje typowe uszkodzenia nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających;

11) sprawdza warunki utrzymania widoczności w trójkątach widzialności na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych;

12) podejmuje działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;

13) stosuje zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej torów, rozjazdów i podtorza.


3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym

absolwent:

1) rozpoznaje technologie wykonania dróg kolejowych;

2) posługuje się dokumentacją dotyczącą stanu nawierzchni kolejowej i prowadzonych robót naprawczych;

3) określa rodzaj i zakres napraw nawierzchni kolejowej;

4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy dróg kolejowych;

5) organizuje prace związane z wykonywaniem napraw dróg kolejowych;

6) organizuje prace pomocnicze związane z utrzymaniem podtorza oraz urządzeń odwadniających;

7) określa warunki dojazdu pracowników oraz transportu materiałów, sprzętu i narzędzi na miejsce prowadzonych robót;

8) organizuje roboty na czynnych torach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie;

9) stosuje zasady wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związane z prowadzonymi robotami w torach;

10) kontroluje jakość wykonania robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym;

11) przestrzega procedur dotyczących wstępnego odbioru robót;

12) określa zasady sporządzania dokumentacji powykonawczej robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym;

13) określa zasady racjonalnej gospodarki materiałami stosowanymi do budowy dróg kolejowych;

14) organizuje prace związane z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego w warunkach zimowych;

15) dobiera sposoby zabezpieczenia i osygnalizowania miejsc prowadzenia robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności