aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 540

1. Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych
2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych

1. Organizowanie robót związanych z budową sieci gazowych

absolwent:

1) klasyfikuje sieci gazowe według określonych kryteriów;

2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;

3) rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów;

4) posługuje się dokumentacją projektową i dokumentacją geodezyjno-kartograficzną sieci gazowych;

5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;

6) wykonuje przedmiary robót związanych z budową sieci gazowych i sporządza kosztorysy tych robót;

7) organizuje roboty montażowe związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;

8) przygotowuje, oznakowuje oraz zabezpiecza teren robót związanych z budową gazociągów i przyłączy gazowych;

9) wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;

10) dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą do budowy sieci gazowych;

11) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu gazociągów i przyłączy gazowych;

12) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową w sieciach gazowych;

13) dobiera i montuje gazomierze przemysłowe;

14) montuje punkty redukcyjno-pomiarowe sieci gazowych;

15) montuje i zabezpiecza kurki główne;

16) wykonuje przedmiar robót związanych z budową sieci gazowych;

17) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową sieci gazowych;

18) wykonuje prace związane ze znakowaniem trasy gazociągów i przyłączy gazowych;

19) przestrzega procedur podczas wykonywania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych;

20) przestrzega zasad dokumentowania prób ciśnieniowych i prób szczelności sieci gazowych;

21) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;

22) przeprowadza i dokumentuje odbiór techniczny sieci gazowej;

23) wykonuje obmiar robót związanych z budową sieci gazowych.


2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją sieci gazowych

absolwent:

1) rozpoznaje urządzenia stacji gazowych, nawanialni i tłoczni gazu oraz określa ich funkcje;

2) przestrzega zasad magazynowania paliw gazowych;

3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci gazowych;

4) wykonuje czynności związane uruchomieniem oraz przekazaniem gazociągów i przyłączy gazowych do eksploatacji;

5) przestrzega zasad eksploatacji stacji gazowych, tłoczni gazu i magazynów gazu;

6) kontroluje parametry pracy urządzeń stacji gazowych i podejmuje działania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości;

7) przestrzega procedur dotyczących nawaniania paliw gazowych i magazynowania odorantów oraz przestrzega zasad eksploatacji nawanialni paliw gazowych;

8) kontroluje parametry pracy urządzeń energetycznych tłoczni;

9) przeprowadza kontrolę stanu technicznego sieci gazowych;

10) kwalifikuje gazociągi i przyłącza gazowe do remontu lub renowacji;

11) organizuje prace związane z remontem i renowacją gazociągów oraz przyłączy gazowych;

12) organizuje i wykonuje prace związane z eksploatacją sieci gazowych zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych;

13) prowadzi dokumentację eksploatacyjną sieci gazowych;

14) lokalizuje miejsca awarii sieci gazowych oraz określa przyczyny ich powstawania;

15) organizuje prace związane z usuwaniem awarii oraz modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności