aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.09. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

1. Wykonywanie robót związanych z regulacją cieków naturalnych
2. Wykonywanie robót związanych z budową urządzeń wodnych

1. Wykonywanie robót związanych z regulacją cieków naturalnych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową, planami sytuacyjnymi, katalogami oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
2) wykonuje podstawowe pomiary sytuacyjne związane z wykonaniem określonych robót regulacyjnych;
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania określonych robót związanych z regulacją cieków naturalnych;
4) oczyszcza koryta rzeczne i zbiorniki wodne oraz usuwa z nich przeszkody;
5) wykonuje roboty ziemne i pogłębiarskie związane z regulacją cieków naturalnych;
6) pozyskuje materiały naturalne przeznaczone do regulacji cieków wodnych;
7) wykonuje wyroby przeznaczone do umacniania koryt cieków i skarp;
8) wykonuje roboty związane z umacnianiem brzegów rzek i potoków górskich;
9) wykonuje roboty związane z biologiczną zabudową cieków naturalnych i kanałów wodnych;
10) wykonuje roboty związane z zabezpieczeniem urządzeń regulacyjnych;
11) wykonuje roboty związane z utrzymaniem cieków naturalnych w wymaganym stanie;
12) dokonuje bieżących przeglądów stanu technicznego umocnień brzegów i koryt cieków naturalnych;
13) wykonuje roboty związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów umocnień skarp;
14) przestrzega warunków technicznych wykonania i odbioru robót związanych z regulacją cieków naturalnych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową urządzeń wodnych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną urządzeń wodnych;
2) dobiera materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt do wykonywania określonych robót hydrotechnicznych;
3) wykonuje roboty związane z budową wałów przeciwpowodziowych;
4) zabezpiecza teren robót w czasie zagrożenia powodziowego;
5) wykonuje roboty odwodnieniowe;
6) wykonuje roboty związane z budową budowli piętrzących;
7) montuje zamknięcia wodne;
8) obsługuje pompownie wodne;
9) wykonuje roboty związane z zabezpieczaniem urządzeń wodnych przed filtracją;
10) wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, ślusarskie, kowalskie i ciesielskie związane z wykonywaniem robót hydrotechnicznych;
11) dokonuje bieżących przeglądów stanu technicznego urządzeń wodnych;
12) wykonuje roboty związane z konserwacją oraz remontami urządzeń wodnych;
13) rozpoznaje uszkodzenia urządzeń wodnych;
14) wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzeń urządzeń wodnych;
15) wykonuje roboty związane z usuwaniem przeszkód stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa;
16) postępuje zgodnie z procedurami w przypadku wystąpienia zagrożeń podczas budowy lub uszkodzenia urządzeń wodnych;
17) stosuje środki doraźnej ochrony przeciwpowodziowej;
18) wykonuje roboty związane z zabezpieczeniem terenu zagrożonego powodzią;
19) wykonuje roboty związane z usuwaniem szkód powodziowych;
20) wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, ślusarskie, kowalskie i ciesielskie związane z utrzymaniem urządzeń wodnych;
21) ocenia poprawność wykonania robót hydrotechnicznych;
22) wykonuje obmiar robót związanych z budową i utrzymaniem urządzeń wodnych;
23) przestrzega warunków technicznych wykonania i odbioru robót związanych z budową i utrzymaniem urządzeń wodnych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności