aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

1. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych
3. Wykonywanie robót ziemnych
4. Wykonywanie nawierzchni drogowych

1. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych

absolwent:
1) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w robotach drogowych;
2) rozróżnia elementy i mechanizmy maszyn drogowych;
3) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń drogowych;
4) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych robót drogowych;
5) dobiera oraz montuje osprzęt roboczy maszyn drogowych;
6) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń drogowych;
7) wykonuje czynności związane z instalacją oraz uruchomieniem maszyn i urządzeń drogowych;
8) obsługuje maszyny i urządzenia drogowe podczas wykonywania robót ziemnych i drogowych;
9) wykonuje prace związane z bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń drogowych.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych

absolwent:
1) określa czynniki mające wpływ na procesy zużycia maszyn i urządzeń drogowych;
2) dobiera metody zabezpieczania maszyn i urządzeń drogowych przed korozją;
3) dokonuje bieżących i okresowych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń drogowych;
4) dobiera materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowej pracy maszyn i urządzeń drogowych;
5) wykonuje prace związane z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
6) dokonuje demontażu i weryfikacji części maszyn i urządzeń drogowych;
7) dobiera zespoły oraz części maszyn i urządzeń drogowych do wymiany;
8) prowadzi dokumentację eksploatacyjną maszyn i urządzeń drogowych;
9) przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do średnich i głównych napraw;
10) wykonuje próby kontrolne maszyn i urządzeń drogowych po ich naprawie;
11) przygotowuje maszyny i urządzenia drogowe do transportu.

3. Wykonywanie robót ziemnych 

absolwent:
1)  rozróżnia rodzaje budowli ziemnych;
2)  korzysta z dokumentacji dotyczącej wykonywania robót ziemnych;
3)  wykonuje obliczenia mas ziemnych;
4)  wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem robót ziemnych;
5)  stosuje metody wykonywania robót ziemnych;
6)  posługuje się narzędziami podczas wykonywania robót ziemnych;
7)  dobiera oraz montuje osprzęt roboczy maszyn do robót ziemnych;
8)  obsługuje  maszyny  i  urządzenia  podczas  wykonywania  robót  ziemnych  oraz  robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
9)  wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
10)  dobiera środki transportu do określonych robót ziemnych;
11)  przestrzega zasad transportu i składowania mas ziemnych oraz materiałów
12)  stosowanych w robotach drogowych; 
13)  wykonuje  roboty  ziemne  związane  z  umacnianiem  i  zabezpieczaniem  skarp  budowli ziemnych;
14)  wykonuje  roboty  ziemne  związane  z  odwodnieniem  dróg  i  drogowych  obiektów inżynierskich;
15)  ocenia jakość wykonanych robót  ziemnych;
16)  sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.

4. Wykonywanie nawierzchni drogowych

absolwent:
1)  rozróżnia elementy pasa drogowego;
2)  rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni;
3)  korzysta z dokumentacji technicznej dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
4)  wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych;
5)  stosuje materiały do wykonywania poszczególnych warstw drogi;
6)  obsługuje  maszyny  i  urządzenia  podczas  układania  warstw  konstrukcyjnych  jezdni drogowych;
7)  dobiera środki transportu do określonych robót drogowych;
8)  wykonuje  prace  związane  z  transportem  oraz  składowaniem  materiałów  stosowanych  do budowy dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
9)  wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
10)  wykonuje  roboty  związane  z  układaniem  warstw  jezdnych  nawierzchni  nieulepszonych i ulepszonych;
11)  wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
12)  wykonuje roboty związane z budową nawierzchni drogowych obiektów inżynierskich;
13)  wykonuje  roboty  związane  z  remontami  oraz  utrzymaniem  nawierzchni  dróg  i  drogowych obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym;
14)  ocenia jakość wykonanych robót  drogowych;
15)  sporządza rozliczenie materiałów oraz pracy sprzętu i robocizny.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności