aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Asystent osoby niepełnosprawnej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:
1) planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;
2) świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;
3) wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;
4) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.


Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest realizowane w szkole policealnej o okresie nauczania 1 roku oraz od 1 września 2020 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy przebiega w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej.

Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i ma formę testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych. Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za rozwiązanie zadań w części pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa czy tez dokumentacja.

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji SPO.01 jest przeprowadzana według modelu w i trwa 120 minut.


Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu

1. Co oznacza przedstawiony na rysunku znak?
2. Podczas zabawy w ogrodzie 6–letnia dziewczynka z niepełnosprawnością intelektualną spożyła owoce trującego ligustru rosnącego przy placu zabaw. Które czynności powinien natychmiast wykonać asystent, oprócz zabezpieczenia resztek rośliny, udzielając pierwszej pomocy przytomnej dziewczynce?
3. 24-letnia podopieczna z niepełnosprawnością ruchową porusza się na wózku inwalidzkim. Nie nabyła prawa do renty i jest bezrobotna. Nie chce podjąć działań mających na celu zwiększenie jej szans na zatrudnienie, twierdząc, że nic nie potrafi i wstydzi się przebywać wśród innych. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu jest
4. W obrębie której pamięci występują zaburzenia wynikające z procesu starzenia się człowieka w warunkach fizjologicznych?
5. Który akt prawny stanowi o tym, że wszystkie osoby z niepełnosprawnością mają prawo do wszechstronnej rehabilitacji, pomocy specjalistycznej oraz zatrudnienia na otwartym rynku pracy?
6. Asystent pracuje w środowisku domowym z samotną osobą z niepełnosprawnością. Podopieczny większość renty przeznacza na leki i opłatę rachunków, brakuje mu funduszy na żywność, ubrania i środki czystości. Do której instytucji powinien się zwrócić o pomoc?
7. Na podstawie rysunków określ jaką temperaturę ciała pokazuje w języku migowym asystent podopiecznemu.
8. Która z wymienionych technik gromadzenia danych umożliwi asystentowi bezpośredną ocenę warunków domowych osoby niepełnosprawnej?
9. Która grupa objawów może świadczyć o wystąpieniu hipoglikemii u podopiecznego chorującego na cukrzycę?
10. Podopieczna jest osobą głuchoniewidomą, potrzebującą całkowitej pomocy przy zaspokajaniu potrzeb życia codziennego. Opis wskazuje na
11. Który zespół objawów jest charakterystyczny dla osoby cierpiącej na chorobę Parkinsona?
12. Która zasada obowiązuje podczas zmiany koszuli podopiecznemu z niedowładem połowicznym lewostronnym?
13. Asystent planując wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego rąk podopiecznej powinien przygotować miskę z ciepłą wodą oraz co najmniej:
14. Asystent opiekuje się 70-letnim mężczyzną chorym na cukrzycę typu 1. Podopieczny z powodu zaćmy ma trudności z samodzielnym ustawieniem właściwej dawki insuliny na dozowniku insulinowym (penie). Które działanie powinien podjąć asystent w tej sytuacji?
15. Podopieczny po udarze mózgu jest osłabiony i ma zawroty głowy. Podczas poruszania się po pokoju czasami chwieje się i traci równowagę. Który z pokazanych na rysunkach sprzętów powinien być zaproponowany podopiecznemu do asekuracji podczas przemieszczania się?
16. Niepełnosprawny pan Jan jest w konflikcie z bratem z powodu partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania, w którym wspólnie przebywają po śmierci rodziców. Obydwaj bracia są dorośli i mają własne dochody. Które z działań powinien podjąć asystent, aby pomóc w rozwiązaniu tego sporu?
17. Podopieczny bardzo lubi grać w szachy, warcaby i karty. Biorąc pod uwagę zainteresowania podopiecznego, która z form organizacji czasu wolnego będzie optymalna dla podopiecznego?
18. 50-letniej podopiecznej, częściowo niezdolnej do pracy, której renta nie przekracza kryterium dochodowego, brakuje pieniędzy na zakup leków. O jaki zasiłek może się ubiegać podopieczna w ośrodku pomocy społecznej?
19. 45-letni mężczyzna, z zawodu operator dźwigu, po urazie miednicy i kończyn dolnych jest niepełnosprawny ruchowo i mało samodzielny; utracił też możliwość wykonywania wyuczonego zawodu. Udzielając wsparcia opisywanemu mężczyźnie w pierwszej kolejności należy
20. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy zatrudnionej osoby, która ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, nie może przekroczyć

21. (wersja w j. angielskim)
Leżący podopieczny powiedział: It’s too cold. Cover me with a blanket. Please. Którą czynność powinien wykonać asystent spełniając prośbę podopiecznego?

22. (wersja w j. niemieckim)
Leżący podopieczny powiedział: Es ist zu kalt. Decken Sie mich bitte mit einer Decke zu. Którą czynność powinien wykonać asystent spełniając prośbę podopiecznego?

23. (wersja w j. angielskim)
Który z wymienionych zwrotów powinien zastosować asystent, aby poinformować podopiecznego, że zaraz zmierzy mu ciśnienie?

24. (wersja w j. niemieckim)
Który z wymienionych zwrotów powinien zastosować asystent, aby poinformować podopiecznego, że zaraz zmierzy mu ciśnienie?
25. Od której czynności asystent powinien rozpocząć pracę z podopiecznym?
26. Którego z wymienionych zachowań powinien unikać asystent podczas aktywnego słuchania podopiecznego?
27. Podopieczny mieszka w dużym domu jednorodzinnym. Ostatnio ma zawroty głowy i w związku z tym boi się sam poruszać po domu. Którą z wymienionych osób asystent powinien zaangażować do pomocy podopiecznemu w tej sytuacji?
28. Pan Jan poruszający się na wózku inwalidzkim mieszka na pierwszym piętrze w bloku bez windy. Które rozwiązanie techniczne ułatwi osobom sprawującym opiekę wychodzenie z domu z podopiecznym?
Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności