aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 600

1. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
2. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych
3. Montaż konstrukcji budowlanych

1. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania zapraw murarskich oraz murowanych konstrukcji budowlanych;

2) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;

3) przygotowuje zaprawy murarskie, określa ich właściwości i zastosowanie;

4) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;

5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich remontów i rozbiórek;

6) wykonuje murowane konstrukcje budowlane oraz ich remonty i rozbiórki;

7) kontroluje roboty związane z przygotowywaniem zapraw murarskich i wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz remontami i rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych.


2. Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;

2) rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie;

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań oraz robót zbrojarskich i betoniarskich;

4) dobiera środki transportu prętów, siatek, szkieletów zbrojeniowych, form i deskowań oraz mieszanek betonowych;

5) przygotowuje pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe;

6) układa siatki, szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;

7) sporządza mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;

8) układa w deskowaniu mieszankę betonową i zagęszcza mieszanki betonowe;

9) kontroluje przygotowanie deskowań i form do ułożenia zbrojenia;

10) kontroluje wykonywanie robót związanych z przygotowywaniem prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych do montażu;

11) dobiera metody zagęszczania mieszanki betonowej oraz sposoby pielęgnacji świeżego betonu;

12) kontroluje wykonywanie robót związanych układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;

13) dobiera sposoby naprawy monolitycznych konstrukcji żelbetowych i wykonuje czynności związane z ich naprawą.


3. Montaż konstrukcji budowlanych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

2) rozróżnia rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

4) stosuje zalecone w projekcie technologie konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

5) dobiera metody połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

6) wykonuje czynności związane z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem, zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji budowlanych;

7) wykonuje połączenia elementów konstrukcji budowlanych;

8) kontroluje wykonanie połączeń elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

9) kontroluje sposób zabezpieczenia montowanej konstrukcji przed utratą stateczności;

10) wykonuje mocowanie wstępne i rektyfikację elementów konstrukcji;

11) kontroluje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

12) stosuje zalecone w projekcie technologie demontażu konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

13) wykonuje roboty związane z remontami i demontażem elementów konstrukcji budowlanych;

14) kontroluje wykonywanie robót związanych z montażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

15) kontroluje prace związane z remontami i demontażem konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

16) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonania robót zbrojarskich, betoniarskich i ciesielskich związanych z montażem typowych prefabrykowanych elementów żelbetowych;

17) dobiera metody zabezpieczenia elementów konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;

18) stosuje zalecone w projekcie technologie wykonywania antykorozyjnych i ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcji stalowych;

19) wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności