aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich
2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich
3. Kosztorysowanie robót drogowych

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów inżynierskich;

2) dobiera materiały do budowy dróg i obiektów inżynierskich;

3) dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów inżynierskich;

4) organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów inżynierskich;

5) opracowuje harmonogram robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;

6) dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów inżynierskich;

7) organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;

8) organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;

9) wykonuje pomiary ruchu drogowego;

10) wykonuje pomiary dotyczące stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;

11) wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

12) planuje i nadzoruje organizację ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym;

13) podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów inżynierskich;

14) sporządza dokumentację dotyczącą jakości wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;

15) prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów inżynierskich;

16) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z budową dróg i obiektów inżynierskich.


2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich

absolwent:

1) dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;

2) ocenia stan techniczny dróg i obiektów inżynierskich;

3) przygotowuje dokumentację dotyczącą stanu technicznego nawierzchni dróg i obiektów inżynierskich przeznaczonych do remontu;

4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich w wymaganym stanie technicznym;

5) organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwacją dróg i obiektów inżynierskich;

6) organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;

7) zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów inżynierskich;

8) planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;

9) prowadzi książki dróg i obiektów inżynierskich oraz ich dokumentację ewidencyjną;

10) prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów inżynierskich.


3. Kosztorysowanie robót drogowych absolwent:

1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;

2) korzysta z dokumentacji technicznej podczas sporządzania kosztorysów dróg i obiektów inżynierskich;

3) ustala założenia do kosztorysowania;

4) sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;

5) sporządza obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;

6) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;

7) sporządza kosztorysy robót drogowych;

8) stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności