aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

1. Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
2. Wykonywanie mycia i dezynfekcji
3. Wykonywanie sterylizacji

1. Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
 
absolwent:
1) rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
2) identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
3) przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej;
4) wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych;
5) kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji;
6) konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta;
7) kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych.

2. Wykonywanie mycia i dezynfekcji
 
absolwent:
1) przeprowadza mycie i dezynfekcję przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń;
2) stosuje środki do nawilżania, bakteriostatycznego mycia, oczyszczania i dezynfekcji manualnej oraz maszynowej;
3) przygotowuje roztwory użytkowe środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu;
4) dobiera technologię dekontaminacji zgodnie z klasyfikacją Spauldinga;
5) identyfikuje parametry wody użytej w procesach dekontaminacji;
6) stosuje odpowiednie testy kontroli procesów dezynfekcji;
7) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii mycia i dezynfekcji;
8) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy;
9) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do mycia i dezynfekcji;
10) kontroluje parametry procesu dezynfekcji i interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje o skuteczności dezynfekcji i zwolnieniu wsadu;
11) zwalnia sprzęt po procesie dezynfekcji.

3. Wykonywanie sterylizacji
 
absolwent:
1) przeprowadza sterylizację sprzętu i wyrobów medycznych przy zastosowaniu różnych metod i urządzeń;
2) obsługuje sprzęt i urządzenia używane w technologii sterylizacji;
3) przeprowadza kontrolę sprawności urządzeń wykorzystywanych do sterylizacji;
4) rozróżnia rodzaje opakowań używanych w procesach sterylizacji;
5) przygotowuje pakiety wyrobów medycznych do sterylizacji zgodnie z przyjętymi ustaleniami;
6) stosuje materiał opakowaniowy w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych, zalecanej metody sterylizacji oraz przyjętego systemu opakowaniowego;
7) klasyfikuje i dobiera testy do kontroli procesów sterylizacji;
8) przeprowadza kontrolę urządzeń służących do zapewnienia szczelności opakowania;
9) wykonuje testy urządzeń w technologii mycia i dezynfekcji, interpretuje ich wyniki i orzeka o dopuszczeniu urządzeń do pracy;
10) przeprowadza kontrolę cyklu sterylizacji, interpretuje wyniki, w tym podejmuje decyzje
o skuteczności sterylizacji i zwolnieniu wsadu;
11) kontroluje wizualnie integralność opakowania;
12) magazynuje pakiety po procesie sterylizacji;
13) zwalnia sprzęt i wyroby medyczne po procesie sterylizacji i przekazuje odbiorcy;
14) sporządza dokumentację dekontaminacji;
15) stosuje w technologii dekontaminacji Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej;
16) współpracuje z nadzorem sanitarnym na podstawie przepisów prawa;
17) aktualizuje wiedzę i prowadzi szkolenia z zakresu dekontaminacji;
18) analizuje i oblicza zapotrzebowanie na materiały niezbędne w technologii dekontaminacji;
19) kalkuluje koszty dekontaminacji.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności