aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

1. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
2. Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
3. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

1. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 
absolwent:
1) rozróżnia surowce farmaceutyczne i metody ich pozyskiwania;
2) rozróżnia substancje czynne i substancje pomocnicze oraz dobiera substancje pomocnicze stosowane przy sporządzaniu poszczególnych postaci leku;
3) charakteryzuje postacie leków recepturowych i aptecznych;
4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania leku recepturowego i aptecznego;
5) interpretuje zapis na recepcie lekarskiej i przepis farmakopealny w aspekcie wykonania leku recepturowego i leku aptecznego;
6) określa typy niezgodności recepturowych oraz stosuje techniki zapobiegania im;
7) wykonuje obliczenia stężeń i dawek składników leku oraz kontroluje prawidłowość zapisu ilości składników, dla których określono dawki i stężenia maksymalne;
8) stosuje metody obliczeniowe w celu ustalenia ilości surowców farmaceutycznych potrzebnych do wykonania leku aptecznego i leku recepturowego;
9) planuje przebieg prac związanych z wykonaniem leku aptecznego i leku recepturowego;
10) dobiera metody i warunki wykonania leku recepturowego do zapisanej postaci leku;
11) rozróżnia sprzęt i dobiera aparaturę, urządzenia i opakowania do wykonywanej postaci leku;
12) planuje wykonywanie segmentów technologicznych w procesie produkcyjnym i dobiera aparaturę potrzebną do zadanego procesu technologicznego;
13) przygotowuje siebie, sprzęt i pomieszczenia recepturowe (w tym przeznaczone do sporządzania jałowych postaci leku);
14) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt wykorzystywany w aptece i przemyśle farmaceutycznym;
15) wykonuje wszystkie postacie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi;
16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania leków;
17) wykonuje fasowanie leków i etykietowanie opakowań;
18) wykonuje czynności pomocnicze w zakresie uprawnień zawodowych;
19) sporządza niezbędną dokumentację dotyczącą wytwarzanych preparatów.

2. Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
 
absolwent:
1) rozróżnia sprzęt, urządzenia i aparaturę laboratoryjną;
2) dobiera metody i rodzaje badań produktów leczniczych i surowców roślinnych zgodne z przepisami farmakopealnymi;
3) dobiera odczynniki, sprzęt, urządzenia i aparaturę do wykonywanych zadań;
4) obsługuje aparaturę, urządzenia i sprzęt w laboratorium;
5) realizuje prace laboratoryjne związane z analizą i kontrolą produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych (w tym surowców roślinnych) i produktów leczniczych;
7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy jakościowej i ilościowej;
8) charakteryzuje i interpretuje błędy analityczne;
9) pobiera i przechowuje próbki archiwalne zgodnie z przepisami;
10) sporządza dokumentację laboratoryjną;
11) stosuje Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w analizie i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

3. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 
absolwent:
1) rozróżnia i stosuje nazwy polskie, łacińskie, międzynarodowe i synonimy nazw surowców farmaceutycznych;
2) posługuje się terminologią z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii człowieka i biofarmacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
3) identyfikuje grupy leków ze względu na właściwości farmakologiczne i określa zakres działania farmakologicznego produktów leczniczych;
4) identyfikuje farmakologiczne interakcje leków;
5) charakteryzuje postacie produktów leczniczych i rodzaje wyrobów medycznych;
6) korzysta z Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu leków refundowanych;
7) analizuje rynek w celu określenia zapotrzebowania na produkty lecznicze, wyroby medyczne i pozostałe produkty dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów prawa;
8) przygotowuje zamówienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
9) przestrzega zasad przyjmowania leków (znaczenie serii, terminu ważności);
10) przyjmuje i magazynuje produkty lecznicze i wyroby medyczne, uwzględniając ich postać, skład i właściwości zgodnie z zaleceniami wytwórcy i inspekcji farmaceutycznej;
11) ocenia zmiany zachodzące w lekach podczas ich przechowywania i przestrzega procedur postępowania z lekiem przeterminowanym;
12) stosuje przepisy prawa dotyczące zasad wystawiania i realizacji recept;
13) analizuje receptę pod względem formalno-prawnym;
14) oblicza dawki i stężenia substancji czynnych w produktach leczniczych z uwzględnieniem drogi podania i wieku pacjenta;
15) określa składowe kosztu leku recepturowego i dokonuje jego wyceny;
16) wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz inne produkty dostępne w aptece zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i obowiązującym prawem;
17) informuje pacjenta o sposobie działania leków, możliwości wystąpienia działań niepożądanych, wpływie na sprawność psychofizyczną oraz warunkach przechowywania i sposobie użycia produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
18) przestrzega procedur wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu w związku ze zgłoszeniem niepożądanego działania leku;
19) rozróżnia rodzaje dokumentów aptecznych;
20) obsługuje programy komputerowe przeznaczone do ewidencjonowania przychodu i rozchodu produktów leczniczych, w tym leków recepturowych i leków aptecznych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności