aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.15. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

1. Wykonywanie protez dentystycznych
2. Wykonywanie aparatów ortodontycznych
3. Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy
4. Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn

1. Wykonywanie protez dentystycznych
 
absolwent:
1) objaśnia budowę anatomiczną głowy, w szczególności budowę i funkcje układu stomatognatycznego;
2) objaśnia budowę i działanie stawów skroniowo-żuchwowych oraz rozróżnia nieprawidłowości zgryzowe i zębowe;
3) określa objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w obrębie układu stomatognatycznego;
4) wykonuje rysunki zębów w rzutach przestrzennych i modeluje korony zębów stałych w określonej skali;
5) rozróżnia zęby na podstawie opisu anatomicznego i wskazuje rolę punktów stycznych;
6) rozróżnia i charakteryzuje cechy łuków zębowych i klasyfikacje braków uzębienia;
7) rozróżnia i stosuje systemy oznaczania zębów;
8) rozróżnia normy okluzji i wzajemne relacje przestrzenne zębów przeciwstawnych;
9) rozróżnia materiały stosowane w technice dentystycznej oraz określa ich oddziaływanie na tkanki i ustrój człowieka;
10) dobiera materiały używane do wykonywania protez dentystycznych;
11) rozróżnia nowoczesne technologie stosowane w pracy technika dentystycznego;
12) dobiera i obsługuje urządzenia w zależności od wybranej technologii wykonania protez dentystycznych;
13) analizuje otrzymane wyciski protetyczne;
14) wykonuje modele gipsowe (w tym modele dzielone) z zastosowaniem różnych technik;
15) wykonuje łyżki indywidualne i wzorniki zwarciowe z zastosowaniem różnych technologii;
16) montuje modele w artykulatorze na podstawie wartości średnich i przekazanych indywidualnych pomiarów artykulometrycznych;
17) rozróżnia i stosuje metody ustawiania zębów w protezach ruchomych;
18) wykonuje dentystyczne protezy ruchome z zastosowaniem różnych technologii;
19) wykonuje ruchome protezy nieosiadające (protezy szkieletowe i nakładowe);
20) wykonuje protezy stałe zgodnie z zasadami biomechaniki i zastosowaniem różnych technologii;
21) określa błędy w wykonawstwie protez dentystycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;
22) ocenia jakość wykonanych prac protetycznych;
23) wykonuje wszystkie protezy dentystyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

2. Wykonywanie aparatów ortodontycznych
 
absolwent:
1) rozróżnia normy zgryzu w poszczególnych okresach rozwoju człowieka;
2) rozróżnia zaburzenia w obrębie narządu żucia i rozpoznaje przyczyny ich powstawania;
3) dokonuje podziału, charakteryzuje zasady działania i zastosowania aparatów ortodontycznych;
4) analizuje wyciski ortodontyczne;
5) wykonuje modele ortodontyczne w odniesieniu do płaszczyzn przestrzennych;
6) charakteryzuje budowę oraz zasady działania ruchomych i stałych aparatów ortodontycznych;
7) dobiera techniki i metody wykonania aparatów ortodontycznych;
8) dobiera materiały, narzędzia i urządzenia stosowane do wykonania aparatów ortodontycznych;
9) wykonuje aparaty stosowane w profilaktyce i wczesnym leczeniu szczękowo- -ortodontycznym;
10) wykonuje aparaty ortodontyczne lecznicze jednoszczękowe i dwuszczękowe;
11) wykonuje aparaty retencyjne;
12) wykonuje protezy dziecięce;
13) określa zastosowanie śrub ortodontycznych;
14) dobiera, wykonuje i montuje elementy druciane i akrylowe do aparatów ortodontycznych;
15) identyfikuje błędy w wykonawstwie aparatów ortodontycznych oraz zapobiega ich powstawaniu;
16) ocenia jakość wykonanych aparatów ortodontycznych;
17) wykonuje aparaty ortodontyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.

3. Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy
 
absolwent:
1) rozróżnia rodzaje i określa zastosowanie szyn;
2) dobiera metody oraz materiały i urządzenia do wykonania szyn;
3) wykonuje szyny terapeutyczne, pourazowe, ochronne oraz nakładki do wybielania;
4) wykonuje szyny z zastosowaniem różnych technologii;
5) wykonuje protezy pooperacyjne (z obturatorem);
6) wykonuje protezy zewnątrzustne (epitezy twarzy);
7) określa błędy w wykonawstwie szyn i protez pooperacyjnych oraz zapobiega ich powstawaniu;
8) ocenia jakość wykonanych szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy;
9) wykonuje szyny, protezy pooperacyjne i epitezy twarzy zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty.
 
4. Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn
 
absolwent:
1) określa rodzaje i przyczyny powstawania uszkodzeń protez ruchomych;
2) wykonuje podścielenie protez całkowitych, w tym z pełną wymianą płyty (rebazacja);
3) wykonuje rekonstrukcje i naprawy protez ruchomych, w tym z zastosowaniem technologii łączenia metali;
4) określa rodzaje i przyczyny powstawania uszkodzeń uzupełnień stałych;
5) określa rodzaje i przyczyny powstawania uszkodzeń aparatów ortodontycznych;
6) wykonuje naprawy i rekonstrukcje ruchomych i stałych aparatów ortodontycznych;
7) rozróżnia metody wykonywania napraw szyn terapeutycznych i pourazowych;
8) rozróżnia metody wykonywania napraw protez pooperacyjnych;
9) ocenia jakość wykonanych napraw i rekonstrukcji.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności