aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

1. Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
2. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego

1. Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
 
absolwent:
1) określa metody pracy i wyposażenie gabinetów dentystycznych w zależności od specjalności;
2) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w codziennej pracy;
3) przestrzega zasad asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
4) rozróżnia materiały medyczne i przygotowuje je zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5) rozróżnia leki stomatologiczne i przestrzega zasad ich przygotowywania, podawania i przechowywania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
6) przestrzega procedur dotyczących obsługi oraz konserwacji aparatury stomatologicznej i sprzętu;
7) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zużycia leków i materiałów;
8) sporządza zapotrzebowanie na materiały i leki oraz dokumentuje ich zużycie na zlecenie lekarza dentysty;
9) rozróżnia instrumenty stosowane w gabinetach dentystycznych ogólnych i specjalistycznych;
10) dobiera instrumentarium do określonego zabiegu pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
11) segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa;
12) współpracuje z nadzorem sanitarnym.

2. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
 
absolwent:
1) opisuje stany patologiczne narządu żucia;
2) wyjaśnia przyczyny powstawania zmian patologicznych w jamie ustnej;
3) posługuje się terminologią z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narządu żucia;
4) określa metody pracy i wyposażenia gabinetów dentystycznych w zależności od specjalności;
5) przygotowuje do pracy stanowiska lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej zgodnie ze specjalnością gabinetu dentystycznego i zasadami ergonomii;
6) przestrzega zasad pracy na cztery ręce i sześć rąk przy leżącym pacjencie;
7) asystuje różnymi metodami lekarzowi dentyście w trakcie wykonywania zabiegów;
8) współpracuje z lekarzem dentystą w trakcie wykonywania zabiegów;
9) kompletuje i podaje zestawy instrumentów, materiałów i leków w zależności od rodzaju zabiegu na zlecenie lekarza dentysty;
10) sporządza materiały i płyny zgodnie z poleceniem lekarza dentysty;
11) korzysta z aparatów i urządzeń dostępnych w gabinetach dentystycznych różnych specjalności pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
12) kontroluje pole zabiegowe, utrzymując jego suchość i dostęp wzrokowy;
13) podaje i naświetla materiały stomatologiczne;
14) przestrzega zasad porządkowania stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej;
15) porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej w trakcie i po zabiegu oraz na zakończenie przyjęć pacjentów;
16) przewiduje zachowania pacjentów w różnym wieku;
17) przygotowuje psychicznie pacjentów do zabiegów stomatologicznych;
18) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zaleceń pozabiegowych i formułuje je na piśmie;
19) przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej;
20) współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy;
21) kontroluje tętno i ciśnienie krwi.

3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
 
absolwent:
1) sporządza dokumentację medyczną na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje wyniki badań;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej;
3) posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego;
4) sporządza dokumentację elektroniczną w gabinecie dentystycznym;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące ewidencjonowania, dokumentowania i sprawozdawczości;
6) przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupełniania;
7) uzupełnia dokumentację, korzystając z opracowanych wzorów jej wypełniania;
8) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasobów gabinetu stomatologicznego;
9) prowadzi ewidencję zasobów poradni dentystycznej;
10) charakteryzuje zasady ewidencjonowania pacjentów i usług stomatologicznych;
11) sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne;
12) określa sposoby współpracy z pracownią techników dentystycznych;
13) kontaktuje się z pracownią techników dentystycznych;
14) współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń.

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
1. Jaki jest maksymalny czas przechowywania pojemnika ze zużytymi igłami i strzykawkami do momentu odbioru do utylizacji jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi od 10 do 18°C?
2. Prawidłowo przygotowany cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy powinien mieć konsystencję
3. Instrument do usuwania miazgi z kanału korzeniowego przedstawia rysunek
4. W trakcie zabiegu metodą pracy na 4 ręce asystentka przekazuje narzędzia lekarzowi dentyście w strefie zawartej między godzinami
5. „Białą dietę”, czyli jedzenie białych potraw oraz niespożywanie barwiących potraw zaleca się pacjentom po
6. Po zakończeniu zabiegu leczenia zęba nastąpiło omdlenie pacjenta. Po natychmiastowym przerwaniu zabiegu należy udrożnić drogi oddechowe i następnie
7. Podmiotem, któremu można udostępnić dokumentację medyczną pacjenta bez jego wiedzy i zgody, jest
8. Lekarz dentysta polecił asystentce, aby wypełniając diagram protetyczny pacjenta zaznaczyła: korony na czterech górnych siekaczach, brak ósemki dolnej lewej i szóstki dolnej prawej. Asystentka powinna zapisać:
9. Diagram zębowy przedstawia wynik badania diagnostycznego dziecka.
W dokumentacji pacjenta powinno być zapisane:

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności