aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

1. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
2. Współdziałanie z lekarzem dentystą w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych
3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
4. Wykonywanie badań i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
5. Edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia
6. Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty

1. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
 
absolwent:
1) przestrzega zasad pracy na cztery ręce i sześć rąk przy leżącym pacjencie;
2) stosuje metody pracy na cztery ręce przy leżącym pacjencie;
3) asystuje czynnie lekarzowi dentyście podczas zabiegów wykonywanych różnymi metodami;
4) przygotowuje pacjenta do zabiegów ogólnostomatologicznych i specjalistycznych;
5) rozróżnia zabiegi wykonywane w poszczególnych specjalnościach stomatologicznych;
6) współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów specjalistycznych;
7) przewiduje zachowania pacjentów gabinetu stomatologicznego w różnym wieku;
8) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zaleceń pozabiegowych i formułuje je na piśmie;
9) przekazuje pacjentom zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej;
10) posługuje się urządzeniami do kontroli ciśnienia krwi i tętna;
11) współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy.

2. Współdziałanie z lekarzem dentystą w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno- -leczniczych i rehabilitacyjnych
 
absolwent:
1) posługuje się podstawową terminologią z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narządu żucia;
 2) przestrzega zasad wykonywania zabiegów profilaktycznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
3) wykonuje zabiegi profilaktyczne pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
4) określa metody leczenia i rehabilitacji narządu żucia;
5) przestrzega zasad postępowania higienistki stomatologicznej w różnych przypadkach klinicznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
6) przestrzega zasad przygotowywania potrzebnych materiałów;
7) rozróżnia materiały i przygotowuje je zgodnie z procedurami;
8) rozróżnia leki stomatologiczne, określa ich zastosowanie oraz warunki przechowywania;
9) przestrzega procedur konserwacji i obsługi sprzętu oraz aparatury stomatologicznej;
10) wykonuje czynności związane z konserwacją sprzętu zgodnie z procedurami;
11) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zużycia leków i materiałów;
12) sporządza zapotrzebowanie na materiały i leki na zlecenie lekarza dentysty oraz dokumentuje ich zużycie;
13) identyfikuje instrumenty stosowane w gabinetach ogólnych i specjalistycznych;
14) dobiera instrumentarium podstawowe i specjalistyczne w gabinecie dentystycznym pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
15) współpracuje z nadzorem sanitarnym.
 
3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
 
absolwent:
1) przestrzega zasad dokumentowania zabiegów i wyników badań;
2) sporządza dokumentację medyczną na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje wyniki badań;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej;
4) przestrzega zasad posługiwania się komputerem oraz programem do obsługi gabinetu dentystycznego;
5) sporządza dokumentację elektroniczną gabinetu dentystycznego;
6) prowadzi ewidencję pacjentów i usług stomatologicznych;
7) prowadzi terminarz przyjęć oraz sporządza dokumentację zbiorczą i sprawozdawczą;
8) przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupełniania;
9) korzysta z gotowych wzorów dokumentacji i uzupełnia ją;
10) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasobów gabinetu dentystycznego;
11) prowadzi ewidencję zasobów gabinetu dentystycznego;
12) kontaktuje się z pracownią techniki dentystycznej;
13) współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosuje jej zalecenia;
14) przestrzega zasad postępowania w kontaktach z pacjentami;
15) postępuje w kontaktach z pacjentami taktownie i z poszanowaniem ich praw.
 
4. Wykonywanie badań i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 
absolwent:
1) posługuje się terminologią z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia;
2) określa budowę, fizjologię i patologię narządu żucia;
3) przedstawia wskaźniki higieny jamy ustnej, próchnicy, chorób przyzębia;
4) ocenia zdrowie jamy ustnej na zlecenie lekarza dentysty;
5) rozpoznaje techniki diagnozowania żywotności miazgi zębów;
6) diagnozuje na zlecenie lekarza dentysty zęby na żywotność różnymi metodami;
7) rozpoznaje aparaty do diagnostyki jamy ustnej i stosuje odpowiednią procedurę badawczą;
8) diagnozuje stan jamy ustnej pacjenta pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
9) porządkuje dokumentację, archiwizuje dane i wyniki badań;
10) przestrzega procedur dopasowywania wypełnień do zgryzu pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
11) koryguje wypełnienia zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza
 12) opisuje procedury wykonywania wycisku oraz odlewania modeli orientacyjnych uzębienia;
13) sporządza wyciski i odlewa modele orientacyjne uzębienia dla celów diagnostycznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
14) dobiera metody profilaktyki indywidualnej i grupowej dla wszystkich grup wiekowych pacjentów;
15) prowadzi różnymi metodami profilaktykę indywidualną i grupową dostosowaną do wieku pacjentów;
16) prezentuje podstawowe ćwiczenia ortodontyczne;
17) wykonuje z pacjentem zlecone przez lekarza dentystę ćwiczenia ortodontyczne i nadzoruje je;
18) przestrzega zasad współpracy w ramach praktyki ortodontycznej;
19) organizuje ciągłość leczenia pacjentów w trakcie użytkowania aparatów ortodontycznych.
 
5. Edukowanie pacjentów w zakresie promocji zdrowia
 
absolwent:
1) dobiera różne formy edukacji zdrowotnej pacjentów, posługując się wiedzą z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki;
2) stosuje różne formy i metody edukacji indywidualnej i grupowej w zakresie promocji zdrowia jamy ustnej;
3) udziela porad na temat racjonalnego odżywiania w celu zachowania zdrowia jamy ustnej u pacjentów w różnym wieku;
4) dobiera pomoce dydaktyczne do tematu z zakresu promocji zdrowia i do wieku grupy odbiorców;
5) sporządza pomoce dydaktyczne dla indywidualnych odbiorców w różnym wieku;
6) dobiera metody współdziałania z opiekunami dziecka w realizacji programu promocji zdrowia;
7) stosuje strategie promowania zdrowia jamy ustnej w zależności od środowiska;
8) organizuje działania na rzecz zdrowia jamy ustnej w różnych środowiskach społecznych;
9) wykonuje instruktaż różnymi metodami w celu promocji zdrowia jamy ustnej.

6. Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 
absolwent:
1) przygotowuje aparaturę i sprzęt do użytku zgodnie z procedurami;
2) obsługuje aparaturę i sprzęt stomatologiczny zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące użytkowania i obsługi aparatury stomatologicznej;
4) wykonuje pomiary i interpretuje uzyskane wyniki pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5) wykonuje czynności związane z konserwacją sprzętu w gabinecie dentystycznym;
6) utrzymuje aparaturę stomatologiczną i sprzęt w sprawności.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności