aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 800
słowo kluczowe:

1. Wykonuje badania ortoptyczne
2. Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych
3. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych

1. Wykonuje badania ortoptyczne

absolwent:
1) charakteryzuje budowę i funkcjonowanie narządu wzroku;
2) określa wpływ chorób i wad rozwojowych na funkcjonowanie narządu wzroku;
3) charakteryzuje choroby narządu wzroku z uwzględnieniem choroby zezowej;
4) określa objawy chorób wieku dziecięcego mogących mieć wpływ na narząd wzroku;
5) przeprowadza wywiad w celu rozpoznania przyczyn zeza i niedowidzenia;
6) ocenia stan psychofizyczny pacjenta z zaburzeniami funkcjonowania narządu wzroku;
7) dobiera metody wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
8) przygotowuje pacjenta do badań ortoptycznych i okulistycznych;
9) posługuje się specjalistyczną aparaturą do wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
10) interpretuje wyniki badań ortoptycznych i okulistycznych.

2. Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych

absolwent:
1) dobiera rodzaje, metody i techniki ćwiczeń stosowanych w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
2) stosuje środki farmakologiczne rozszerzające źrenice i porażające akomodację w celach diagnostycznych i podczas prowadzenia ćwiczeń;
3) dobiera metody i określa kryteria doboru ćwiczeń stosowanych w niedowidzeniu;
4) dobiera metody i określa kryteria doboru ćwiczeń stosowanych w zaburzeniach widzenia obuocznego;
5) wykonuje ćwiczenia w niedowidzeniu i dostosowuje tok ćwiczeń do możliwości pacjenta;
6) wykonuje ćwiczenia w zaburzeniach widzenia obuocznego i dostosowuje tok ćwiczeń do możliwości pacjenta;
7) interpretuje wyniki przeprowadzonych ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
8) rozpoznaje zaburzenia powodujące trudności w czytaniu i pisaniu.

3. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych

absolwent:
1) identyfikuje wady refrakcji;
2) rozróżnia rodzaje soczewek i innych pomocy optycznych i nieoptycznych;
3) charakteryzuje pomoce optyczne i nieoptyczne stosowane w leczeniu choroby zezowej i niedowidzenia;
4) dobiera pomoce optyczne i nieoptyczne niezbędne do wykonywania ćwiczeń w procesie leczenia choroby zezowej i niedowidzenia.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności