aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.33. Organizacja budowy i remontu jednostek pływających

1. Montowanie kadłuba jednostek pływających z sekcji bloków
2. Przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania
3. Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających
4. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających

1. Montowanie kadłuba jednostek pływających z sekcji bloków

absolwent:

1) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną, traserską i pomiarową dotyczącą prefabrykacji sekcji i budowy, remontu i modernizacji bloków;

2) rozróżnia stopnie montażu sekcji;

3) rozróżnia maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia konieczne do wykonania montażu konstrukcji kadłuba jednostek pływających;

4) korzysta z instrukcji tolerancji i standardu budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających;

5) wykonuje montaż kadłuba jednostek pływających zgodnie z opracowaną technologią budowy, remontu lub modernizacji, zachowuje technologiczną kolejność spawania;

6) montuje pozostałe elementy konstrukcyjne kadłuba i wyposażenia niezbędne do wykonania przed wodowaniem jednostek pływających;

7) wykonuje próby szczelności zbiorników i kadłuba jednostek pływających;

8) analizuje możliwości i wykonuje pomiary ugięcia stępki oraz montuje znaki zanurzenia zgodnie z danymi otrzymanymi z biura konstrukcyjnego;

9) wykonuje i analizuje pomiary geometryczne kadłuba jednostek pływających;

10) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie montowania kadłuba jednostek pływających z sekcji i bloków;

11) kontroluje proces montażu kadłuba jednostek pływających z wykorzystaniem wyników analiz;

12) zgłasza potrzeby odbioru, badań nieniszczących oraz prób wymaganych na stopniu montażu kadłuba jednostek pływających.


2. Przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania

absolwent:

1) rozróżnia urządzenia, narzędzia i obiekty wykorzystywane do wodowania kadłuba jednostek pływających oraz sposoby wodowania;

2) rozróżnia urządzenia używane do transportu kadłuba jednostek pływających na stanowisko wodowania;

3) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną, traserską i pomiarową związaną z procesem wodowania kadłuba jednostek pływających;

4) wykonuje konstrukcje podbudowy do wodowania zgodnie z dokumentacją;

5) wykonuje konserwacje, przeglądy i próby urządzeń i obiektów przeznaczonych do wodowania kadłuba jednostek pływających;

6) wykonuje i montuje oprzyrządowanie niezbędne do wodowania kadłuba jednostek pływających;

7) korzysta z dokumentacji balastowania jednostek pływających na czas wodowania;

8) wykonuje zabezpieczenia kadłuba jednostek pływających przed zalaniem wodą zaburtową oraz zabezpieczenia urządzeń na czas wodowania;

9) wykonuje przegląd podwodnej części kadłuba jednostek pływających i podbudowy do wodowania;

10) korzysta z instrukcji obsługi urządzeń służących do wodowania;

11) analizuje i sporządza wykaz prac niezbędnych do bezpiecznego wodowania oraz kompletuje dokumentację potwierdzającą ich wykonanie;

12) wykonuje polecenia osoby kierującej wodowaniem jednostek pływających;

13) kompletuje sprzęt awaryjny, uczestniczy w przeglądzie jednostki po wodowaniu oraz podejmuje konieczne działania w przypadku wystąpienia uszkodzeń konstrukcji kadłuba podczas wodowania;

14) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie przygotowania kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania jednostek pływających.


3. Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających

absolwent:

1) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną i pomiarową związaną z procesem dokowania kadłuba jednostek pływających;

2) rozróżnia urządzenia, narzędzia i obiekty wykorzystywane do dokowania kadłuba jednostek pływających;

3) wykonuje prace przygotowawcze związane z procesem dokowania kadłuba jednostek pływających i kontroluje prawidłowość jego wykonania;

4) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną, traserską i pomiarową związaną z remontem kadłuba jednostek pływających;

5) rozróżnia maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia konieczne do wykonania prac remontowych kadłuba jednostek pływających;

6) wykonuje prace przygotowawcze związane z remontem, takie jak: demontaż izolacji, systemów i okablowania, przygotowanie zbiorników, pomieszczeń;

7) stosuje zabezpieczenia kadłuba, maszyn i urządzeń jednostek pływających podczas prac remontowych i modernizacyjnych;

8) kompletuje materiały i oprzyrządowanie przewidziane do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych;

9) transportuje materiały, urządzenia i oprzyrządowanie konieczne do wykonania remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających;

10) wykonuje prace remontowe lub modernizacyjne kadłuba jednostek pływających zgodnie z dokumentacją;

11) kontroluje prace remontowe lub modernizacyjne, zgłasza odbiory, badania nieniszczące i wymagane próby;

12) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych kadłuba jednostek pływających.


4. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających

absolwent:

1) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, unifikacje, dokumentacje: traserską,

technologiczną, materiałową, pomiarową oraz standardy budowy jednostek pływających;

2) opracowuje harmonogramy budowy, remontu lub modernizacji jednostek pływających;

3) analizuje warunki uruchomienia kooperacji wewnętrznej i zewnętrznej;

4) opracowuje dokumentację materiałową umożliwiającą pobranie materiałów hutniczych do budowy kadłuba jednostek pływających oraz kontroluje zgodności dostaw;

5) prowadzi nadzór technologiczny procesu obróbki wstępnej blach i profili;

6) opracowuje dokumentację technologiczną z wykazem przekazania elementów konstrukcyjnych, węzłów prefabrykacji wstępnej, płatów itp. na poszczególne stopnie budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających;

7) opracowuje dokumentację technologiczną prefabrykacji, montażu sekcji i bloków kadłuba oraz jego wyposażenia;

8) opracowuje dokumentację technologiczną oprzyrządowania do budowy, remontu lub modernizacji sekcji, bloków, kadłuba oraz ich transportu;

9) prowadzi nadzór technologiczny procesu budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających;

10) rozróżnia sprzęt pomiarowy stosowany w procesie budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających i jego wyposażania;

11) opracowuje dokumentację, wykonuje i dokumentuje pomiary na każdym stopniu budowy, remontu lub modernizacji kadłuba i wyposażania jednostek pływających oraz analizuje wyniki tych pomiarów;

12) opracowuje technologie dotyczące napraw elementów lub konstrukcji w przypadku przekroczenia dopuszczalnych w standardach odchyłek wymiarowych lub wad spawalniczych;

13) opracowuje dokumentację technologiczną oprzyrządowania do budowy sekcji, bloków, kadłuba oraz ich transportu;

14) kontroluje jakość wykonywanych prac na każdym stopniu budowy, remontu lub modernizacji kadłuba i wyposażenia, zgłasza wymagane badania i próby;

15) opracowuje dokumentację technologiczną dotyczącą gięcia blach i profili oraz kontroluje prawidłowość ich wykonania;

16) wykonuje i analizuje pomiary wymiarów głównych kadłuba jednostek pływających;

17) wykonuje próby i badania wytrzymałościowe materiałów określonych w procedurach, normach i przepisach klasyfikacyjnych Polskiego Rejestru Statków;

18) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac podczas budowy, remontu lub modernizacji i wyposażania kadłuba jednostek pływających.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności