aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

1. Przygotowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych do pracy
2. Uruchamianie i eksploatowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
3. Wykonywanie prac z zakresu napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
4. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych, ratunkowych i ochrony okrętu w celu ratowania na morzu życia ludzkiego i mienia

1. Przygotowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych do pracy

absolwent:

1) rozróżnia statki, siłownie okrętowe, maszyny, urządzenia oraz instalacje okrętowe;

2) stosuje normy i dokumentację techniczną dotyczące sprzętu kontrolno-pomiarowego, maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych w języku polskim i języku angielskim;

3) przestrzega procedur dotyczących pobierania na statek: paliwa, olejów smarowych, czynników chłodniczych i gazów technicznych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska morskiego i zapobiegania rozlewom zanieczyszczeń;

4) wykonuje pomiary i uzupełnia poziomy paliwa, smarów, olejów, czynników chłodniczych i gazów technicznych w zbiornikach okrętowych;

5) ocenia przydatność płynów eksploatacyjnych stosowanych w siłowni okrętowej;

6) przygotowuje materiały oraz części zamienne do eksploatacji na podstawie dokumentacji;

7) sprawdza szczelność i usuwa przecieki maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.


2. Uruchamianie i eksploatowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

absolwent:

1) posługuje się instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim i języku angielskim;

2) dobiera przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

3) posługuje się sprzętem kontrolno-pomiarowym stacjonarnym i przenośnym stosowanym w eksploatacji siłowni okrętowej;

4) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

5) określa stopień zużycia elementów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

6) uruchamia oraz obsługuje maszyny, urządzenia i instalacje okrętowe;

7) wykonuje regulacje podstawowych parametrów pracy układów i systemów siłowni okrętowej;

8) ustala przyczyny wadliwego funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych oraz lokalizuje miejsca powstania uszkodzeń;

9) dobiera i stosuje narzędzia i sprzęt do przeglądów technicznych i bieżącego wykonywania prac konserwacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

10) stosuje gospodarkę zużytymi smarami, paliwami i czynnikami chłodzącymi;

11) stosuje zasady prowadzenia dziennika maszynowego oraz dokumentacji wymaganej przepisami prawa;

12) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych i symulatorów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.


3. Wykonywanie prac z zakresu napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

absolwent:

1) realizuje plany remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

2) rozróżnia rodzaje prac remontowych na podstawie specyfikacji, przepisów klasyfikacyjnych polskich i zagranicznych instytucji klasyfikacyjnych, zaleceń producentów urządzeń lub stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

3) stosuje technologię naprawy, remontu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

4) sporządza wykazy części zamiennych;

5) wykonuje prace przygotowujące siłownię do remontu stoczniowego;

6) dobiera i stosuje narzędzia i sprzęt do wykonywania prac remontowych;

7) wykonuje prace związane z demontażem i montażem maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

8) dobiera i stosuje metody regeneracji i naprawy części maszyn oraz nanoszenia na nie powłok ochronnych i regeneracyjnych;

9) kontroluje parametry pracy maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych oraz wykonuje ich regulacje pod nadzorem;

10) ocenia poprawność działania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;

11) rozróżnia i stosuje zasady prowadzenia dokumentacji oraz sprawozdawczości remontowej;

12) wykonuje prace w zakresie uprawnień I stopnia związane z cięciem i spawaniem elementów.


4. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych, ratunkowych i ochrony okrętu w celu ratowania na morzu życia ludzkiego i mienia

absolwent:

1) przestrzega procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pasażerów i załogi okrętu;

2) stosuje okrętowe środki identyfikacji sygnałów oraz wzywania pomocy na okręcie;

3) przestrzega procedur ewakuacji pasażerów i załogi okrętu oraz ratowania rozbitków;

4) obsługuje instalacje wykrywcze i alarmowe oraz sprzęt przeciwpożarowy i instalacje gaśnicze na okręcie;

5) stosuje indywidualne i zbiorowe środki ratownicze i ratunkowe;

6) wykonuje czynności związane z likwidacją rozlewów na morzu;

7) przestrzega procedur związanych z ochroną okrętu.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności