aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych

1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
2. Wydobywanie kopalin
3. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych

1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

absolwent:

1) odczytuje mapy górnicze i przekroje geologiczne;

2) rozpoznaje elementy infrastruktury podziemnych przedsiębiorstw górniczych;

3) rozpoznaje sposoby udostępniania złóż;

4) posługuje się narzędziami i sprzętem do drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;

5) stosuje metody drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;

6) wykonuje roboty strzałowe;

7) wykonuje roboty związane z drążeniem podziemnych wyrobisk górniczych;

8) przestrzega parametrów drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;

9) pobiera próbki z podziemnych wyrobisk górniczych;

10) wykonuje roboty związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych;

11) wykonuje roboty związane z likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;

12) rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;

13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;

14) stosuje sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.


2. Wydobywanie kopalin

absolwent:

1) określa skład mineralogiczny i petrograficzny strefy złożowej kopalin;

2) stosuje metody eksploatacji złóż kopalin użytecznych do warunków geologicznych;

3) rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do urabiania, ładowania i odstawy urobku oraz do transportu urobku i materiałów;

4) wykonuje roboty związane z urabianiem, ładowaniem i odstawą urobku;

5) wykonuje roboty związane z transportem urobku i materiałów;

6) posługuje się narzędziami i sprzętem stosowanymi podczas wydobywania kopalin;

7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do transportu urobku i materiałów;

8) rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych.


3. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych

absolwent:

1) bada skład powietrza kopalnianego;

2) wykonuje pomiary z zakresu aerologii górniczej;

3) przestrzega zasad rozprowadzania powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz przewietrzania ich;

4) rozpoznaje elementy sieci wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w podziemnych wyrobiskach górniczych;

5) montuje urządzenia miejscowej wentylacji i klimatyzacji;

6) wykonuje tamy wentylacyjne i podsadzkowe oraz zapory pyłowe i wodne;

7) obsługuje urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;

8) rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;

9) montuje urządzenia do diagnostyki zagrożeń naturalnych.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności