aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.09. Eksploatacja otworowa złóż

1. Obsługiwanie odwiertów eksploatacyjnych złóż
2. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego
3. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin

1. Obsługiwanie odwiertów eksploatacyjnych złóż

absolwent:

1) rozróżnia oraz charakteryzuje metody wydobywania kopalin otworami wiertniczymi;

2) stosuje przepisy prawa geologicznego i górniczego, przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie dotyczącym obsługiwania odwiertów eksploatacyjnych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;

3) przestrzega przepisów prawa dotyczących ruchu zakładów górnictwa otworowego;

4) posługuje się instrukcjami maszyn i urządzeń stosowanych w odwiertach eksploatacyjnych;

5) dobiera narzędzia i sprzęt do obsługi głowic odwiertów oraz maszyn i urządzeń górniczych;

6) obsługuje głowice odwiertów eksploatacyjnych, odprężających i obserwacyjnych;

7) obsługuje urządzenia służące do bezpośredniej eksploatacji kopalin;

8) charakteryzuje parametry technologiczne procesu wydobywania kopalin;

9) rozróżnia i charakteryzuje substancje chemiczne stosowane podczas eksploatacji otworowej;

10) dokonuje odczytu i rejestracji wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych;

11) przygotowuje stanowisko do wykonania pomiarów wgłębnych w odwiertach;

12) wykonuje obróbkę odwiertów eksploatacyjnych;

13) przygotowuje i wykonuje zabiegi intensyfikacji wydobycia kopalin;

14) wykonuje konserwację oraz drobne naprawy obsługiwanych urządzeń eksploatacyjnych.


2. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego

absolwent:

1) rozróżnia i charakteryzuje zanieczyszczenia ropy naftowej i gazu ziemnego;

2) charakteryzuje metody usuwania zanieczyszczeń z ropy naftowej i gazu ziemnego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

4) posługuje się instrukcjami maszyn i urządzeń stosowanych w procesach

oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

5) rozróżnia elementy na schematach technologicznych instalacji do oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

6) prowadzi proces stabilizacji ropy naftowej;

7) obsługuje urządzenia do rozbijania emulsji ropnych;

8) obsługuje urządzenia do osuszania gazu ziemnego;

9) obsługuje urządzenia do odgazolinowania gazu ziemnego;

10) obsługuje urządzenia do usuwania zanieczyszczeń gazu ziemnego;

11) rozróżnia materiały oraz substancje chemiczne stosowane w procesie oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;

12) dobiera sprzęt i narzędzia do prac związanych z oczyszczaniem ropy naftowej i gazu ziemnego;

13) wykonuje konserwację oraz drobne naprawy urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego.


3. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje, wyjaśnia budowę i charakteryzuje parametry techniczne zbiorników magazynowych;

2) wyjaśnia zasady obsługi zbiorników magazynowych;

3) rozróżnia klasy niebezpieczeństwa pożarowego magazynowanych kopalin;

4) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas magazynowania i transportu kopalin;

5) posługuje się instrukcjami zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin;

6) wykonuje pomiary ilości kopalin w zbiornikach magazynowych;

7) pobiera próbki kopalin do badań laboratoryjnych;

8) wykonuje konserwację i drobne naprawy elementów uzbrojenia zbiornika magazynowego;

9) dokumentuje ilość ropy naftowej, gazu ziemnego, gazoliny i wody złożowej w dziennych raportach produkcyjnych;

10) obsługuje zbiorniki magazynowe kopalin;

11) obsługuje pompy do tłoczenia kopalin;

12) obsługuje urządzenia do napełniania cystern;

13) obsługuje sprężarki do tłoczenia gazu ziemnego;

14) obsługuje rurociągi do transportu kopalin;

15) dobiera sprzęt i narzędzia do prac związanych z magazynowaniem i transportem kopalin;

16) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń do transportu kopalin.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności