aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.06. Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
2. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych
3. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów
4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu
5. Użytkowanie pieców odlewniczych

1. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych

absolwent:

1) rozróżnia materiały formierskie;

2) rozróżnia rodzaje oraz określa zastosowanie mas formierskich i mas rdzeniowych;

3) wykonuje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów formierskich;

4) określa etapy procesu przeróbki mas formierskich;

5) sporządza masę formierską i masę rdzeniową zgodnie z recepturą;

6) przeprowadza odświeżanie masy formierskiej;

7) rozróżnia etapy regeneracji masy formierskiej;

8) rozróżnia urządzenia do transportu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych;

9) rozróżnia urządzenia do przerobu materiałów formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych;

10) użytkuje urządzenia stosowane do transportu materiałów formierskich i mas

formierskich;

11) użytkuje maszyny, urządzenia i zmechanizowane zespoły do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych;

12) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych.


2. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych, trwałych i półtrwałych

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje i elementy modeli odlewniczych, rdzennic i skrzynek formierskich stosowanych do wykonywania odlewów w formach jednorazowych;

2) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania form jednorazowych i rdzeni;

3) określa etapy procesu wytwarzania form jednorazowych i rdzeni;

4) wykonuje ręcznie formy jednorazowe i rdzenie różnymi metodami;

5) ocenia stan techniczny oprzyrządowania odlewniczego;

6) rozróżnia elementy budowy maszyn formierskich oraz automatycznych linii formierskich;

7) użytkuje maszyny i urządzenia do wykonywania form jednorazowych i rdzeni;

8) rozróżnia metody odlewania precyzyjnego w formach jednorazowych;

9) wykonuje formy jednorazowe do odlewania precyzyjnego;

10) użytkuje urządzenia do suszenia form jednorazowych i rdzeni;

11) wykonuje czynności związane z wykańczaniem wnęki formy jednorazowej oraz powierzchni rdzeni;

12) kontroluje jakość wykonanych form jednorazowych i rdzeni;

13) składa i przygotowuje formy jednorazowe do zalania;

14) wykrywa wady oprzyrządowania odlewniczego;

15) przygotowuje łyżki i kadzie odlewnicze do zalewania;

16) użytkuje urządzenia do ręcznego zalewania form;

17) określa podstawowe parametry maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów w formach jednorazowych;

18) rozróżnia metody wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych;

19) rozróżnia rodzaje form trwałych i form półtrwałych oraz elementy ich budowy;

20) przygotowuje formy trwałe i formy półtrwałe do zalewania ciekłym metalem;

21) nanosi otuliny izolacyjne;

22) nanosi pokrycia ochronne i oddzielające na wnęki form trwałych oraz na powierzchnie rdzeni;

23) rozróżnia podstawowe zespoły maszyn i urządzenia do odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych;

24) rozróżnia podstawowe parametry pracy maszyn i urządzeń do odlewania w formach trwałych i formach półtrwałych;

25) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania odlewów w formach trwałych i formach półtrwałych;

26) ocenia jakość odlewów wykonanych w formach trwałych i formach półtrwałych;

27) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesach odlewania w formach: jednorazowych, trwałych i półtrwałych.


3. Użytkowanie maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów

absolwent:

1) dobiera metody wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów;

2) rozpoznaje maszyny i urządzenia do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów;

3) dobiera narzędzia oraz maszyny i urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów;

4) użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego wybijania odlewów z form oraz

rdzeni z odlewów;

5) użytkuje urządzenia do ręcznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni odlewów oraz usuwania układów wlewowych, nadlewów i zalewek;

6) dobiera metody naprawy odlewów w zależności od rodzaju wad odlewniczych;

7) naprawia wady odlewów;

8) dobiera metody zabezpieczania odlewów przed korozją;

9) użytkuje urządzenia do pokrywania odlewów środkami zabezpieczającymi przed korozją;

10) rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej odlewów;

11) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów.


4. Użytkowanie maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu

absolwent:

1) rozpoznaje materiały wsadowe do topienia stopów żelaza i metali nieżelaznych oraz określa ich zastosowanie;

2) dobiera maszyny i urządzenia do rozładunku, składowania oraz transportu materiałów wsadowych;

3) rozpoznaje czynności związane z wyładunkiem oraz składowaniem materiałów wsadowych;

4) dobiera sposoby przygotowania materiałów wsadowych do topienia;

5) użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania i odważania materiałów wsadowych;

6) przygotowuje wsad do pieca zgodnie z recepturą;

7) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do przygotowania wsadu.


5. Użytkowanie pieców odlewniczych

absolwent:

1) rozpoznaje główne rodzaje stopów odlewniczych według określonych kryteriów;

2) rozróżnia rodzaje pieców odlewniczych;

3) określa etapy procesu topienia metali w piecach odlewniczych;

4) rozróżnia rodzaje materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach odlewniczych;

5) przygotowuje do pracy i uruchamia piece odlewnicze;

6) dobiera narzędzia do obsługi pieców odlewniczych;

7) wykonuje czynności związane z dozowaniem wsadu do pieca odlewniczego, usuwaniem żużla, pobieraniem ciekłego metalu do prób technologicznych;

8) wykonuje czynności związane ze spustem ciekłego metalu;

9) wykonuje czynności związane z zalewaniem form;

10) kontroluje parametry pracy pieców odlewniczych;

11) stosuje instrukcje przeprowadzania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń do topienia metali.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności