aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

1. Przygotowywanie stali zbrojeniowej oraz montaż siatek i szkieletów zbrojeniowych
2. Transport, układanie oraz montaż zbrojenia w deskowaniach i formach
3. Wykonywanie mieszanek betonowych i zapraw
4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

1. Przygotowywanie stali zbrojeniowej oraz montaż siatek i szkieletów zbrojeniowych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi przygotowywania prętów zbrojeniowych do montażu oraz ich montażu w siatki i szkielety;

3) określa ilość robót związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu, jej montażem w siatki i szkielety oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

4) określa zasady magazynowania i transportu stali zbrojeniowej;

5) dobiera stal zbrojeniową, materiały pomocnicze, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;

6) dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;

7) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów zbrojeniowych;

8) wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;

9) wykonuje czynności związane z łączeniem prętów zbrojeniowych w siatki i szkielety;

10) kontroluje jakość wykonania robót zbrojarskich związanych z przygotowywaniem i montażem zbrojenia;

11) wykonuje obmiar robót związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej i montażem prętów zbrojeniowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.


2. Transport, układanie oraz montaż zbrojenia w deskowaniach i formach

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania oraz montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

2) dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;

3) określa ilość robót związanych z układaniem oraz montażem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

4) dobiera materiały do montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

5) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

6) układa pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;

7) wykonuje połączenia prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów w deskowaniach i formach;

8) kontroluje jakość układania i montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;

9) wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniach oraz sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie mieszanek betonowych i zapraw

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania mieszanek betonowych;

2) określa ilość robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych oraz

kalkuluje koszty ich wykonania;

3) określa zasady magazynowania składników mieszanek betonowych i zapraw;

4) dobiera składniki zaczynów, zapraw i mieszanek betonowych;

5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania mieszanek betonowych;

6) dobiera środki transportu mieszanek betonowych;

7) przestrzega zasad przygotowywania oraz transportu mieszanek betonowych i zapraw;

8) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;

9) sporządza zaczyny i zaprawy do wykonywania elementów drobnowymiarowych;

10) kontroluje jakość wykonywania zaczynów, zapraw i mieszanek betonowych;

11) sporządza rozliczenie robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych.


4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;

2) określa ilość robót związanych z układaniem oraz zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

3) rozróżnia rodzaje deskowań i form stosowanych do układania mieszanki betonowej;

4) dobiera sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej;

5) określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;

6) dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu;

7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;

8) przygotowuje deskowania i formy do układania mieszanki betonowej;

9) układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach;

10) wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej;

11) wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;

12) wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;

13) wykonuje czynności związane z demontażem deskowań i form;

14) określa sposoby naprawy typowych elementów betonowych i żelbetowych na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, norm oraz instrukcji;

15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy typowych elementów betonowych i żelbetowych;

16) wykonuje czynności związane z naprawą typowych elementów betonowych i żelbetowych;

17) kontroluje jakość wykonania robót betoniarskich;

18) wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu, a także sporządza ich rozliczenie.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności