aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.03. Wykonywanie robót kominiarskich

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 720
słowo kluczowe:

1. Konserwacja przewodów kominowych
2. Kontrolowanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych

1. Konserwacja przewodów kominowych

absolwent:
1) rozróżnia konstrukcje kominów;
2) rozróżnia rodzaje urządzeń grzewczych oraz określa sposoby ich podłączania do przewodów kominowych;
3) rozróżnia nasady kominowe i urządzenia pomocnicze;
4) posługuje się dokumentacją obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczącymi konserwacji przewodów kominowych;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące konserwacji przewodów kominowych;
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;
7) sporządza przedmiar robót i kalkulację kosztów związanych z konserwacją przewodów kominowych i kominów;
8) sprawdza stan techniczny przewodów kominowych;
9) udrażnia i uszczelnia przewody kominowe;
10) czyści przewody kominowe oraz urządzenia grzewcze na paliwo stałe;
11) sprawdza ciąg w przewodach kominowych;
12) ocenia jakość robót związanych z konserwacją przewodów kominowych;
13) sporządza opinie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych;
14) wykonuje obmiar robót związanych z konserwacją przewodów kominowych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Kontrolowanie stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją obiektów budowlanych oraz normami i instrukcjami dotyczącymi kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania kontroli przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
3) dobiera narzędzia i sprzęt do badania stanu technicznego przewodów kominowych i przewodów grzewczych oraz podłączeń urządzeń grzewczych, urządzeń wentylacyjnych i urządzeń pomocniczych;
4) sporządza przedmiar robót oraz kalkulację kosztów związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych;
5) sprawdza drożność przewodów kominowych;
6) sprawdza szczelność przewodów kominowych;
7) wykonuje pomiary ciągu w przewodach kominowych;
8) sprawdza sprawność systemów wentylacyjnych w pomieszczeniach;
9) ustala przyczyny niedostatecznego ciągu kominowego oraz wadliwego funkcjonowania przewodów kominowych;
10) ocenia stan przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych pod względem bezpieczeństwa pożarowego;
11) ocenia stan techniczny urządzeń pomocniczych stosowanych podczas prac kominiarskich;
12) sprawdza zgodność wykonania przewodów kominowych w nowo wybudowanych obiektach budowlanych z projektem, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
13) określa możliwość przyłączenia urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych do przewodów kominowych;
14) prowadzi dokumentację wykonanej kontroli przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz sporządza opinie kominiarskie;
15) wykonuje inwentaryzację przewodów kominowych;
16) wykonuje obmiar robót związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych oraz sporządza rozliczenie tych robót.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności