E.15. - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 400
słowo kluczowe: abonent, przyłącza, terminal

1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych

1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych

absolwent:
1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje BIOS (ang. Basic Input/Output System);
2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;
3) instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;
4) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;
5) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;
6) lokalizuje uszkodzenia sprzętowe i systemowe systemów komputerowych na podstawie opisu lub diagnozy;
7) określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;
8) posługuje się terminologią dotyczącą informatycznych systemów komputerowych;
9) określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;
10) sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;
11) stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;
12) wykonuje kopie bezpieczeństwa danych.

2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych

absolwent:
1) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;
2) dokonuje klasyfikacji mediów transmisyjnych;
3) rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej;
4) rozpoznaje metody kodowania oraz techniki modulacji;
5) wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;
6) rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania;
7) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;
8) wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
9) dobiera urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania;
10) dobiera parametry konfiguracyjne dla urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
11) uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;
12) posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
13) odczytuje schematy blokowe i montażowe urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
14) posługuje się instrukcjami, zaleceniami i dokumentacją techniczną;
15) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych;
16) wykonuje pomiary transmisyjnych parametrów toru transmisyjnego;
17) wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
18) ocenia jakość działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.

3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje komutacji;
2) rozpoznaje elementy urządzeń komutacyjnych na podstawie charakterystyk, symboli graficznych, oznaczeń;
3) dobiera parametry konfiguracyjne abonenckich urządzeń sieci komutacyjnych;
4) rozróżnia rodzaje i typy sygnalizacji w łączach abonenckich;
5) rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim;
6) wykonuje pomiary linii abonenckiej;
7) odczytuje schematy blokowe i montażowe cyfrowych urządzeń komutacyjnych, instrukcje, zalecenia, dokumentację techniczną;
8) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie;
9) identyfikuje parametry abonenckich urządzeń sieci komutacyjnych;
10) instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne systemów analogowych i cyfrowych;
11) uruchamia telefoniczne centralki abonenckie i administruje nimi;
12) wykonuje pomiary uruchomieniowe oraz testy okresowe cyfrowych urządzeń abonenckich;
13) ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów;
14) sprawdza działanie sygnalizacji abonenckiej;
15) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;
16) konfiguruje i utrzymuje modemy i terminale cyfrowych sieci komutacyjnych;
17) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i wyników testów.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności