Kwalifikacje zawodowe
formuła 2012

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

A.16. - Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

1. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
2. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
3. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

1. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych

absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w rękodzielniczych wyrobach włókienniczych;
2) rozpoznaje rodzaje wyrobów tkanych oraz haftowanych;
3) określa wpływ składu surowcowego na jakość wyrobów tkanych i haftowanych oraz warunki ich przechowywania;
4) określa właściwości użytkowe tkanin i haftów;
5) określa parametry budowy tkaniny i haftu;
6) rozróżnia rodzaje splotów tkackich i haftów;
7) sporządza projekt technologiczny tkanego i haftowanego wyrobu rękodzielniczego;
8) dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
9) dobiera techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
10) dobiera osnowę i wątek do wytwarzania tkanych wyrobów rękodzielniczych;
11) przygotowuje maszyny i urządzenia do tkania ręcznego;
12) dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do haftowania;
13) wykonuje i wykańcza tkane lub haftowane wyroby rękodzielnicze;
14) ocenia jakość tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
15) wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów tkanych i haftowanych;
16) kalkuluje koszty wytwarzania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych.

2. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich

absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych oraz określa ich przeznaczenie użytkowe;
2) oblicza parametry budowy dzianiny i wyrobu koronkarskiego;
3) rozróżnia sploty dzianiny i wyrobów koronkarskich;
4) sporządza projekty technologiczne dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
5) dobiera techniki, surowce i przybory do wykonania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
6) dobiera maszyny i urządzenia do wykonania wyrobów dzianych i koronkarskich;
7) przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
8) dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do wykonywania wyrobów koronkarskich;
9) wykonuje i wykańcza dziane i koronkarskie wyroby rękodzielnicze;
10) ocenia jakość dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
11) sporządza kalkulację kosztów wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych.

3. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

absolwent:
1) określa rodzaje uszkodzeń i zakres naprawy włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
2) dobiera metody renowacji i konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
3) planuje czynności związane z naprawą, renowacją oraz konserwacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
4) dobiera narzędzia i urządzenia oraz maszyny potrzebne do naprawy, renowacji oraz konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
5) dobiera materiały i środki do konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
6) oblicza zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze;
7) sporządza kalkulacje kosztów i ustala ceny usług związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
8) wykonuje czynności związane z renowacją i konserwacją wyrobów;
9) ocenia jakość wykonanych usług;
10) ocenia warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w których są wykonywane renowacje i konserwacje włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności