E.16. - Montaż i eksploatacja sieci rozległych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 250
słowo kluczowe: eksploatacja, montaż, sieć

1. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych
3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi

1. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych

absolwent:
1) charakteryzuje budowę oraz parametry mediów transmisyjnych;
2) rozróżnia złącza, rodzaje włókien światłowodowych oraz ich parametry;
3) rozpoznaje elementy osprzętu światłowodowego na podstawie wyglądu, parametrów katalogowych oraz symboli graficznych;
4) montuje złącza kablowe, przełącznice i elementy okablowania urządzeń telekomunikacyjnych;
5) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych: tłumienia złączy i odcinków światłowodu, reflektancji złączy światłowodowych, tłumienności jednostkowej traktu światłowodowego i poszczególnych odcinków;
6) ocenia poprawność uzyskanych wyników pomiarów na podstawie zaleceń instytucji standaryzujących;
7) mierzy parametry światłowodów metodą transmisyjną oraz metodą rozproszenia wstecznego;
8) charakteryzuje parametry anten;
9) rozróżnia rodzaje konstrukcji nośnych urządzeń radiokomunikacyjnych;
10) montuje i uruchamia instalacje antenowe;
11) charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;
12) rozróżnia plezjochroniczne i synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i amerykańskiej na podstawie opisów i oznaczeń;
13) oblicza przepływności podstawowych struktur plezjochronicznych i synchronicznych systemów cyfrowych;
14) charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych;
15) rozróżnia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych;
16) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;
17) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne;
18) montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne;
19) uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne;
20) sprawdza alarmy w urządzeniach transmisyjnych;
21) wykonuje pomiary systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów;
22) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.

2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych

absolwent:
1) określa podstawowe funkcje central telefonicznych;
2) charakteryzuje budowę oraz określa funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych central telefonicznych;
3) klasyfikuje pola komutacyjne;
4) rozróżnia podstawowe rodzaje pól komutacyjnych na podstawie opisu i symboli;
5) przestrzega wymagań producenta dotyczących warunków zasilania, klimatyzacji, ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zabezpieczeń liniowych urządzeń telekomunikacyjnych;
6) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające systemy komutacyjne;
7) przestrzega zasad zabezpieczeń sprzętowych i programowych w centralach telefonicznych;
8) określa rodzaje sygnalizacji w łączach abonenckich i międzycentralowych;
9) charakteryzuje procesy zestawiania i rozłączania połączeń w sieciach komutacyjnych;
10) przeprowadza testy i pomiary parametrów sieci komutacyjnej;
11) lokalizuje uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów i wyników testu;
12) wymienia uszkodzone elementy w urządzeniach komutacyjnych;
13) montuje i demontuje podzespoły i urządzenia sieci komutacyjnej;
14) dodaje abonentów analogowych i cyfrowych do sieci komutacyjnej;
15) charakteryzuje usługi oferowane w sieciach komutacyjnych;
16) dodaje usługi dla nowych użytkowników i zmienia funkcjonujące usługi;
17) dokonuje analizy raportów ruchowych.

3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi

absolwent:
1) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
2) rozróżnia technologie sieciowe z komutacją pakietów i komórek;
3) definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne;
4) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach teleinformatycznych;
5) dokonuje analizy protokołów stosowanych przez interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego;
6) konfiguruje systemy VoIP (ang. Voice over internet Protocol);
7) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacją w warstwie optycznej;
8) dobiera i konfiguruje adresację hostów (adresację IP) w sieciach rozległych;
9) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły rutingu;
10) charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie ruterów dostępowych, szkieletowych i brzegowych;
11) konfiguruje interfejsy rutera;
12) konfiguruje ruting statyczny i dynamiczny;
13) konfiguruje prawa dostępu do sieci teleinformatycznych i przywileje użytkowników sieci teleinformatycznych;
14) określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią SNMP (ang. Simple Network Management Protocol);
15) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;
16) konfiguruje tunele oraz wirtualne prywatne sieci teleinformatyczne;
17) monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów;
18) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne;
19) zabezpiecza sieci teleinformatyczne przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności