lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

1. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych
2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
3. Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych

1. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych

Uczeń:
1) rozpoznaje elementy instalacji chłodniczych oraz określa ich funkcje;
2) rozpoznaje rodzaje urządzeń chłodniczych oraz określa ich zastosowanie;
3) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji chłodniczych;
4) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych;
5) sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych;
6) organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych;
7) dobiera materiały i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji chłodniczych;
8) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca montażu uzbrojenia urządzeń i instalacji chłodniczych;
9) wykonuje montaż elementów instalacji chłodniczych w obiektach budowlanych oraz środkach transportu;
10) montuje układy zasilania, sterowania i zabezpieczeń elektrycznych stosowanych w instalacjach chłodniczych;
11) ocenia jakość prac związanych z montażem instalacji chłodniczych;
12) wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych;
13) wykonuje izolacje antykorozyjne, termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwdrganiowe urządzeń i instalacji chłodniczych;
14) wykonuje czynności związane z napełnianiem instalacji chłodniczych;
15) wykonuje czynności związane z uruchomieniem i regulacją instalacji chłodniczych;
16) wykonuje pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji chłodniczych;
17) wykonuje obmiar robót związanych z montażem instalacji chłodniczych;
18) przestrzega zasad odbioru technicznego instalacji chłodniczych.

2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

Uczeń:
1) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń chłodniczych;
2) planuje przeglądy techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych;
3) kontroluje stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych;
4) kontroluje parametry pracy urządzeń i instalacji chłodniczych;
5) korzysta z systemów monitoringu oraz automatycznego przesyłania danych dotyczących parametrów pracy instalacji chłodniczych;
6) dobiera narzędzia i przyrządy do pomiaru parametrów technicznych urządzeń chłodniczych;
7) przeprowadza regulację instalacji chłodniczych;
8) organizuje oraz wykonuje prace związane z konserwacją instalacji i urządzeń chłodniczych;
9) prowadzi dokumentację związaną z eksploatacją instalacji i urządzeń chłodniczych;
10) rozpoznaje procesy technologiczne związane z zamrażaniem i przechowywaniem żywności oraz innych materiałów;
11) rozpoznaje zagrożenia związane z wyciekiem czynników chłodniczych oraz stosuje sposoby zapobiegania;
12) przestrzega zasad odzyskiwania, uzdatniania lub utylizacji czynników i olejów chłodniczych.

3. Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych

Uczeń:
1) określa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych;
2) planuje czynności związane z demontażem urządzeń i instalacji chłodniczych;
3) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji chłodniczych;
4) kalkuluje koszty naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych;
5) dobiera materiały i narzędzia do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń chłodniczych;
6) wykonuje czynności związane z opróżnianiem i napełnianiem instalacji chłodniczych;
7) usuwa przyczyny awarii urządzeń i instalacji chłodniczych;
8) wykonuje próby szczelności instalacji chłodniczych po wykonanej naprawie;
9) wykonuje czynności związane z uruchomieniem instalacji chłodniczych po naprawie;
10) prowadzi dokumentację związaną z naprawą urządzeń i instalacji chłodniczych;
11) wykonuje czynności związane z wymianą czynników i olejów chłodniczych;
12) ocenia stan izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych;
13) wykonuje czynności związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów izolacji ochronnych stosowanych w urządzeniach i instalacjach chłodniczych;
14) wykonuje demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych z zachowaniem przepisów i norm obowiązujących w tym zakresie.

data ostatniej modyfikacji: 2017-08-09 13:26:12

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
Polityka Prywatności