lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.29. - Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

1. Organizacja prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych
2. Organizacja prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych

1. Organizacja prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych

Uczeń:
1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych;
2) analizuje budowę urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu;
3) planuje czynności związane z montażem urządzeń dźwigowych;
4) określa warunki montażu urządzeń dźwigowych;
5) organizuje prace związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  dokumentacją techniczną;
6) organizuje prace związane z przygotowaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;
7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych;
8) wykonuje prace związane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;
9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;
10) określa sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;
11) organizuje prace związane z modernizacją urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;
12) ocenia jakość wykonanego montażu urządzeń dźwigowych;
13) wykonuje czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych;
14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych.

2. Organizacja prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych

Uczeń:
1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;
2) określa zakres i kolejność prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji;
3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych;
4) planuje czynności technologiczne związane z konserwacją lub wymianą elementów urządzeń dźwigowych;
5) sporządza zapotrzebowanie na narzędzia oraz materiały konserwacyjne;
6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych;
7) rozpoznaje zagrożenia związane z konserwacją urządzeń dźwigowych;
8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;
9) planuje działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych;
10) przestrzega przepisów prawa dotyczących dozoru technicznego związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

data ostatniej modyfikacji: 2017-08-09 10:55:30

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 07
Polityka Prywatności