lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe
formuła 2017

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

1. Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
2. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego

1. Przygotowywanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
 
absolwent:
1) określa metody pracy i wyposażenie gabinetów dentystycznych w zależności od specjalności;
2) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w codziennej pracy;
3) przestrzega zasad asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
4) rozróżnia materiały medyczne i przygotowuje je zgodnie z procedurami pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5) rozróżnia leki stomatologiczne i przestrzega zasad ich przygotowywania, podawania i przechowywania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
6) przestrzega procedur dotyczących obsługi oraz konserwacji aparatury stomatologicznej i sprzętu;
7) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zużycia leków i materiałów;
8) sporządza zapotrzebowanie na materiały i leki oraz dokumentuje ich zużycie na zlecenie lekarza dentysty;
9) rozróżnia instrumenty stosowane w gabinetach dentystycznych ogólnych i specjalistycznych;
10) dobiera instrumentarium do określonego zabiegu pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
11) segreguje odpady zgodnie z przepisami prawa;
12) współpracuje z nadzorem sanitarnym.

2. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
 
absolwent:
1) opisuje stany patologiczne narządu żucia;
2) wyjaśnia przyczyny powstawania zmian patologicznych w jamie ustnej;
3) posługuje się terminologią z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji narządu żucia;
4) określa metody pracy i wyposażenia gabinetów dentystycznych w zależności od specjalności;
5) przygotowuje do pracy stanowiska lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej zgodnie ze specjalnością gabinetu dentystycznego i zasadami ergonomii;
6) przestrzega zasad pracy na cztery ręce i sześć rąk przy leżącym pacjencie;
7) asystuje różnymi metodami lekarzowi dentyście w trakcie wykonywania zabiegów;
8) współpracuje z lekarzem dentystą w trakcie wykonywania zabiegów;
9) kompletuje i podaje zestawy instrumentów, materiałów i leków w zależności od rodzaju zabiegu na zlecenie lekarza dentysty;
10) sporządza materiały i płyny zgodnie z poleceniem lekarza dentysty;
11) korzysta z aparatów i urządzeń dostępnych w gabinetach dentystycznych różnych specjalności pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
12) kontroluje pole zabiegowe, utrzymując jego suchość i dostęp wzrokowy;
13) podaje i naświetla materiały stomatologiczne;
14) przestrzega zasad porządkowania stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej;
15) porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej w trakcie i po zabiegu oraz na zakończenie przyjęć pacjentów;
16) przewiduje zachowania pacjentów w różnym wieku;
17) przygotowuje psychicznie pacjentów do zabiegów stomatologicznych;
18) przestrzega zasad przekazywania pacjentom zaleceń pozabiegowych i formułuje je na piśmie;
19) przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej;
20) współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy;
21) kontroluje tętno i ciśnienie krwi.

3. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
 
absolwent:
1) sporządza dokumentację medyczną na zlecenie lekarza dentysty i przechowuje wyniki badań;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej;
3) posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego;
4) sporządza dokumentację elektroniczną w gabinecie dentystycznym;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące ewidencjonowania, dokumentowania i sprawozdawczości;
6) przedstawia wzory dokumentacji stomatologicznej i metody jej uzupełniania;
7) uzupełnia dokumentację, korzystając z opracowanych wzorów jej wypełniania;
8) przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasobów gabinetu stomatologicznego;
9) prowadzi ewidencję zasobów poradni dentystycznej;
10) charakteryzuje zasady ewidencjonowania pacjentów i usług stomatologicznych;
11) sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne;
12) określa sposoby współpracy z pracownią techników dentystycznych;
13) kontaktuje się z pracownią techników dentystycznych;
14) współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
MDDP_220.jpg
zak_220.jpg
Viessmann-220_1.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności