lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.37. - Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 150

1. Prowadzenie procesu odlewniczego
2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów
3. Kontrola jakości procesów odlewniczych


1. Prowadzenie procesu odlewniczego

absolwent:
1) rozpoznaje elementy schematu organizacyjnego zakładu odlewniczego;
2) rozróżnia zadania komórek organizacyjnych zakładu odlewniczego;
3) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;
4) sporządza zapotrzebowanie na urządzenia, przyrządy, narzędzia, materiały i surowce niezbędne w procesie produkcyjnym;
5) dokonuje rozliczeń materiałowych;
6) dobiera przyrządy kontrolne do oceny stanu technicznego oprzyrządowania odlewniczego, maszyn i urządzeń;
7) planuje sposoby zapobiegania wadom odlewów;
8) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w zakresie dotyczącym procesów odlewniczych.

2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej procesów
wytwarzania odlewów

absolwent:
1) rozróżnia elementy dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn oraz stosowane w niej oznaczenia;
2) rozróżnia rodzaje naddatków uwzględnianych w dokumentacji technologicznej odlewanych części maszyn;
3) dobiera, na podstawie norm, wartość skurczu odlewniczego, naddatków na obróbkę mechaniczną oraz naddatków technologicznych odlewanych części maszyn;
4) dobiera płaszczyznę podziału odlewu oraz sposób doprowadzenia ciekłego metalu do wgłębienia formy;
5) oblicza elementy układu wlewowego;
6) wykonuje rysunki surowych odlewów i form odlewniczych;
7) planuje sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów wykonanych w formach piaskowych;
8) dobiera elementy znormalizowane do zespołów modelowych, modeli i rdzennic;
9) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcji zespołów modelowych oraz oprzyrządowania odlewniczego do precyzyjnych metod odlewania;
10) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcyjne kokil i form ciśnieniowych;
11) dobiera główne i pomocnicze materiały formierskie oraz oblicza ich zawartość w zależności od rodzaju masy formierskiej;
12) dobiera materiały do wykonywania pokryć ochronnych wgłębienia formy i powierzchni rdzeni;
13) dobiera parametry suszenia form i rdzeni oraz temperaturę utwardzania form skorupowych, wypalania form ceramicznych, suszenia form gipsowych;
14) oblicza normę czasu pracy potrzebnego do wykonania formy lub rdzenia;
15) dobiera skład mieszanek stosowanych do wykonania modeli wytapianych;
16) dobiera sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów wykonanych metodą odlewania precyzyjnego.

3. Kontrola jakości procesów odlewniczych

absolwent:
1) rozróżnia właściwości technologiczne i wytrzymałościowe materiałów formierskich oraz mas formierskich i rdzeniowych;
2) rozróżnia metody badania właściwości materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych w masach formierskich i rdzeniowych;
3) klasyfikuje piaski formierskie na podstawie wyników badań;
4) rozróżnia metody badania wytrzymałości, wilgotności, przepuszczalności, twardości i stopnia zagęszczenia mas formierskich i rdzeniowych;
5) dobiera aparaturę i urządzenia do pomiaru parametrów mas formierskich, rdzeniowych, spoiw, piasków, lepiszcza;
6) wykonuje badania laboratoryjne parametrów materiałów oraz mas formierskich i rdzeniowych;
7) rozpoznaje i klasyfikuje wady odlewów i określa przyczyny ich powstawania;
8) dobiera metody ujawniania zewnętrznych i wewnętrznych wad odlewów;
9) dobiera aparaturę do przeprowadzania badań nieniszczących odlewów;
10) wykonuje badania odlewów i ocenia ich jakość;
11) dobiera metody kontroli wymiarów formy odlewniczej i rdzeni;
12) wykonuje pomiary odlewów próbnych;
13) rozróżnia właściwości technologiczne stopów odlewniczych;
14) dobiera metody badania właściwości technologicznych stopów odlewniczych;
15) wykonuje badania właściwości technologicznych stopów odlewniczych;
16) przeprowadza próby technologiczne ciekłego metalu;
17) wykonuje badania składu chemicznego stopów odlewniczych;
18) dobiera urządzenia i przygotowuje zgłady metalograficzne do badań mikroskopowych;
19) rozpoznaje strukturę stopów odlewniczych na podstawie atlasu metalograficznego;
20) rozróżnia metody badań właściwości mechanicznych metali;
21) wykonuje badania właściwości mechanicznych metali.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
Polityka Prywatności