lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.32. - Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

1. Przygotowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych do pracy
2. Uruchamianie i eksploatowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
3. Organizowanie i wykonywanie prac z zakresu napraw i remontów maszyn,
urządzeń i instalacji okrętowych
4. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych i ratunkowych w celu ratowania na morzu
życia ludzkiego i mienia

1. Przygotowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych do pracy

absolwent:
1) rozróżnia statki, siłownie okrętowe, maszyny, urządzenia oraz instalacje okrętowe;
2) stosuje normy i dokumentację techniczną dotyczące sprzętu kontrolno¬-pomiarowego, maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych w języku polskim i języku angielskim;
3) przestrzega procedur dotyczących pobierania na statek: paliwa, smarów, olejów, czynników chłodniczych i gazów technicznych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska morskiego i zapobiegania rozlewom zanieczyszczeń;
4) wykonuje pomiary i uzupełnia poziomy paliwa, smarów, olejów, czynników chłodniczych i gazów technicznych w zbiornikach okrętowych;
5) ocenia przydatność płynów eksploatacyjnych stosowanych w siłowni okrętowej;
6) przygotowuje materiały oraz części zamienne do eksploatacji na podstawie dokumentacji;
7) sprawdza szczelność i usuwa przecieki maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.

2. Uruchamianie i eksploatowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

absolwent:
1) posługuje się instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim i języku angielskim;
2) dobiera przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
3) posługuje się sprzętem kontrolno-pomiarowym stacjonarnym i przenośnym stosowanym w eksploatacji;
4) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
5) określa stopień zużycia elementów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
6) uruchamia oraz obsługuje maszyny, urządzenia i instalacje okrętowe;
7) wykonuje regulacje podstawowych parametrów pracy układów i systemów siłowni okrętowej;
8) ustala przyczyny wadliwego funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych oraz lokalizuje miejsca powstania uszkodzeń;
9) dobiera i stosuje narzędzia i sprzęt do przeglądów technicznych i bieżącego wykonywania prac konserwacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
10) stosuje gospodarkę zużytymi smarami, paliwami i czynnikami chłodzącymi;
11) prowadzi dziennik maszynowy oraz dokumentację wymaganą przepisami prawa;
12) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych i symulatorów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.

3. Organizowanie i wykonywanie prac z zakresu napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych


absolwent:
1) opracowuje plany remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
2) opracowuje specyfikację prac remontowych na podstawie przepisów klasyfikacyjnych Polskiego Rejestru Statków (PRS), zaleceń producentów urządzeń lub stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
3) opracowuje technologię naprawy, remontu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
4) sporządza wykazy części zamiennych;
5) kieruje pracami remontowymi wykonywanymi przez podległych pracowników oraz nadzoruje ich szkolenie;
6) przygotowuje siłownię do remontu stoczniowego;
7) dobiera i stosuje narzędzia i sprzęt do bieżącego wykonywania prac remontowych;
8) wykonuje prace związane z demontażem, weryfikacją i montażem maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
9) dobiera i stosuje metody regeneracji i naprawy części maszyn oraz nanoszenia na nie powłok ochronnych i regeneracyjnych;
10) wykonuje regulacje parametrów pracy maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
11) ocenia poprawność działania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
12) opracowuje i prowadzi dokumentację oraz sprawozdawczość remontową.

4. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych i ratunkowych w celu ratowania na morzu życia ludzkiego i mienia

absolwent:
1) przestrzega procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pasażerów i załogi okrętu;
2) stosuje okrętowe środki identyfikacji sygnałów oraz wzywania pomocy na okręcie;
3) przestrzega procedur ewakuacji pasażerów i załogi okrętu oraz ratowania rozbitków;
4) obsługuje instalacje wykrywcze i alarmowe oraz sprzęt przeciwpożarowy i instalacje gaśnicze na okręcie;
5) stosuje indywidualne i zbiorowe środki ratownicze i ratunkowe;
6) wykonuje czynności związane z likwidacją rozlewów na morzu.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności