lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.33. - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 220

1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu
budowy i wykonaniem robót ziemnych
2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy i wykonania robót ziemnych;
2) sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;
3) przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
5) określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
6) dobiera sposoby wykonania robót ziemnych;
7) dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;
8) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
9) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
10) sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
11) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;
12) kontroluje przebieg realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
13) ocenia jakość wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych.

2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
2) rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych;
3) określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;
4) przestrzega zasad montażu konstrukcji budowlanych;
5) dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
6) dobiera sposoby wykonania izolacji budowlanych;
7) dobiera sposoby wykonania ścian niekonstrukcyjnych;
8) dobiera sposoby wykonania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich;
9) dobiera sposoby montażu systemów odwodnień połaci dachowych;
10) przestrzega zasad montażu okien, drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich;
11) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;
12) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do robót budowlanych stanu surowego;
13) sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;
14) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;
15) kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych stanu surowego;
16) ocenia jakość wykonania robót budowlanych stanu surowego.

3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;
2) rozróżnia technologie wykonania elementów wykończeniowych;
3) dobiera sposoby wykonania budowlanych robót wykończeniowych;
4) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do budowlanych robót wykończeniowych;
5) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do budowlanych robót wykończeniowych;
6) sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;
7) dobiera zespoły robocze do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych i koordynuje ich pracę;
8) kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wykończeniowych;
9) ocenia jakość wykonania budowlanych robót wykończeniowych.

4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;
2) określa zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych;
3) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;
4) przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;
5) przestrzega zasad sporządzania wniosków o rozbiórkę i remont obiektów budowlanych;
6) dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;
7) dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
8) sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
9) sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;
10) dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
11) kontroluje przebieg realizacji robót remontowych obiektów budowlanych;
12) ocenia jakość wykonania robót remontowych obiektów budowlanych.

5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;
2) wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
3) dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
5) dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
6) sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
7) dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
8) kontroluje przebieg realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
9) ocenia jakość wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
10) sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności