lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.32. - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 260

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych
2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów
mostowych

1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów mostowych;
2) dobiera materiały do budowy dróg i obiektów mostowych;
3) dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów mostowych;
4) organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów mostowych;
5) sporządza harmonogramy robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
6) dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów mostowych;
7) organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
8) organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
9) wykonuje pomiary ruchu drogowego;
10) ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
11) wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
12) zabezpiecza i oznakowuje teren robót w pasie drogowym;
13) podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów mostowych;
14) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
15) sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
16) prowadzi dokumentację budowy dróg i obiektów mostowych;
17) prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych.

2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych


absolwent:
1) dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;
2) ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
3) kwalifikuje nawierzchnie dróg i obiektów mostowych do remontu;
4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym;
5) organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych;
6) organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;
7) zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych;
8) planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
9) prowadzi książki dróg i obiektów mostowych oraz ich dokumentację ewidencyjną;
10) prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów mostowych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności