lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.31. - Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

1. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych
2. Organizacja robót związanych z budową urządzeń wodnych

1. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową i wodnoprawną, katalogami oraz normami dotyczącymi regulacji cieków naturalnych;
2) dobiera przyrządy i sprzęt geodezyjny do wykonywania pomiarów sytuacyjno- -wysokościowych;
3) wykonuje pomiary profilu podłużnego oraz przekrojów poprzecznych cieków naturalnych;
4) wykonuje pomiary hydrometryczne robót związanych z regulacją cieków naturalnych;
5) wykonuje przedmiar robót związanych z regulacją cieków naturalnych;
6) dobiera technologie wykonywania robót ziemnych;
7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót regulacyjnych;
8) sporządza harmonogramy wykonywania robót regulacyjnych;
9) wyznacza i zabezpiecza teren robót ziemnych, pogłębiarskich i odwodnieniowych;
10) organizuje roboty związane z umocnieniem koryt i biologiczną zabudową cieków naturalnych;
11) przestrzega zasad eksploatacji maszyn i urządzeń podczas wykonywania robót regulacyjnych;
12) organizuje roboty odwodnieniowe;
13) koordynuje wykonanie robót betoniarskich, zbrojarskich, ślusarskich, kowalskich i ciesielskich;
14) organizuje wykonywanie robót związanych z konserwacją cieków naturalnych;
15) dokonuje bieżących przeglądów umocnień koryt cieków oraz budowli regulacyjnych;
16) określa zakres i dobiera sposoby naprawy umocnień koryt cieków oraz budowli regulacyjnych;
17) ocenia jakość wykonania robót regulacyjnych;
18) wykonuje obmiar robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz rozlicza materiały, sprzęt i robociznę;
19) sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty regulacyjne.

2. Organizacja robót związanych z budową urządzeń wodnych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową i wodnoprawną, katalogami oraz normami dotyczącymi urządzeń wodnych;
2) wykonuje pomiary profilu podłużnego oraz przekrojów poprzecznych wałów przeciwpowodziowych;
3) wykonuje przedmiar robót związanych z budową urządzeń wodnych;
4) sporządza harmonogramy robót związanych z budową urządzeń wodnych;
5) dobiera metody zabezpieczania ścian wykopów i skarp przed osunięciem;
6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót hydrotechnicznych;
7) organizuje roboty związane z budową urządzeń wodnych;
8) przestrzega zasad eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych podczas wykonywania robót związanych z budową urządzeń wodnych;
9) prowadzi dokumentację budowy urządzeń wodnych;
10) wykonuje bieżące przeglądy urządzeń wodnych;
11) organizuje wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych;
12) ocenia jakość wykonania robót hydrotechnicznych;
13) dobiera metody zabezpieczenia urządzeń wodnych przed skutkami powodzi;
14) organizuje i koordynuje prace w trakcie akcji powodziowej;
15) określa rodzaj i zakres szkód powodziowych;
16) koordynuje wykonanie robót betoniarskich, zbrojarskich, ślusarskich, kowalskich i ciesielskich związanych z budową urządzeń wodnych;
17) organizuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów urządzeń wodnych;
18) wykonuje obmiar robót związanych z budową urządzeń wodnych oraz rozlicza materiały, sprzęt i robociznę;
19) sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty hydrotechniczne.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017

Warning: Use of undefined constant studentnews_3 - assumed 'studentnews_3' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/www/exp_baza_kon.php on line 4
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności