lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.29. - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową obiektów mostowych
2. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych
3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową obiektów mostowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją obiektów mostowych, normami oraz stosuje przepisy prawa budowlanego i kolejowego oraz przepisy prawa dotyczące budowy obiektów mostowych;
2) dobiera technologie budowy kolejowych obiektów mostowych;
3) sporządza przedmiar robót związanych z budową obiektów mostowych i oblicza ilość materiałów potrzebnych do ich budowy;
4) dobiera metody wykonywania robót związanych z budową obiektów mostowych;
5) dobiera materiały, maszyny, narzędzia i sprzęt do budowy obiektów mostowych;
6) ocenia jakość materiałów przeznaczonych do robót mostowych;
7) planuje i organizuje prace związane z zagospodarowaniem terenu budowy obiektu mostowego;
8) organizuje transport i magazynowanie materiałów przeznaczonych do budowy obiektów mostowych;
9) sporządza mieszanki betonowe;
10) organizuje i koordynuje wykonanie robót na poszczególnych etapach budowy kolejowych obiektów mostowych;
11) wykonuje prace związane z próbnym obciążeniem obiektów mostowych;
12) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z budową kolejowych obiektów mostowych;
13) ocenia jakość wykonania robót związanych z budową obiektów mostowych;
14) dokonuje wstępnego odbioru robót związanych z budową obiektów mostowych;
15) sporządza obmiary robót związanych z budową obiektów mostowych oraz dokonuje rozliczenia materiałów wykorzystanych w procesie budowy tych obiektów.

2. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych

absolwent:
1) sprawdza stan obiektów mostowych w trakcie obchodu;
2) dobiera przyrządy do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów obiektów mostowych;
3) wykonuje pomiary i szkice elementów obiektów mostowych;
4) rozpoznaje uszkodzenia obiektów mostowych;
5) ocenia stan techniczny elementów obiektów mostowych;
6) dokumentuje wyniki kontroli elementów obiektów mostowych prowadzonej w trakcie obchodu;
7) kwalifikuje uszkodzone lub zużyte elementy wyposażenia obiektów mostowych do naprawy;
8) podejmuje działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym;
9) prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektów mostowych;
10) wprowadza dane dotyczące stanu obiektów mostowych do komputerowych systemów zarządzania obiektami mostowymi.

3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją oceny stanu technicznego obiektów mostowych oraz stosuje przepisy prawa dotyczące sygnalizacji i zabezpieczenia miejsca robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych;
2) rozpoznaje technologię zastosowaną do wykonania obiektów mostowych;
3) planuje proces technologiczny naprawy określonego obiektu mostowego;
4) dobiera metody wykonywania napraw obiektów mostowych;
5) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do wykonania robót związanych z naprawą obiektów mostowych;
6) organizuje wykonanie robót ziemnych związanych z naprawą obiektów mostowych;
7) organizuje dojazd na miejsce robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych;
8) organizuje i koordynuje prace związane z naprawą określonych elementów obiektów mostowych;
9) dobiera, montuje i demontuje urządzenia stanowiące wyposażenie obiektów mostowych;
10) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z prowadzonymi robotami;
11) koordynuje wykonanie robót naprawczych na czynnych obiektach mostowych;
12) rozlicza materiały wykorzystane podczas naprawy i zagospodarowuje odzyskane w jej trakcie materiały;
13) dokonuje wstępnego odbioru robót po naprawach obiektów mostowych;
14) ocenia jakość wykonania robót związanych z naprawą obiektu mostowego;
15) sporządza dokumentację powykonawczą robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych;
16) zabezpiecza miejsca kolejowych robót mostowych zgodnie z przepisami prawa.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności