lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.28. - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych
2. Ocena stanu dróg kolejowych
3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym
stanie technicznym

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją dróg kolejowych i normami oraz stosuje przepisy prawa budowlanego i przepisy prawa dotyczące budowy dróg kolejowych;
2) sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg kolejowych;
3) dobiera metody wykonywania podtorza i nawierzchni kolejowej;
4) dobiera materiały do budowy podtorza, systemów odwadniających i nawierzchni kolejowej;
5) dobiera maszyny i urządzenia do budowy podtorza i nawierzchni kolejowej;
6) organizuje transport i magazynowanie materiałów przeznaczonych do budowy dróg kolejowych;
7) organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy;
8) organizuje roboty związane z budową podtorza, urządzeń odwadniających i nawierzchni kolejowej;
9) dobiera sposoby zabezpieczania wykopów, przekopów i nasypów;
10) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe na poszczególnych etapach budowy;
11) sporządza dokumentację pomiarową;
12) prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót związanych z budową dróg kolejowych;
13) sporządza obmiar robót związanych z budową dróg kolejowych oraz rozlicza zużyte materiały.

2. Ocena stanu dróg kolejowych


absolwent:
1) sprawdza stan nawierzchni kolejowej, podtorza i urządzeń odwadniających podczas obchodu torów;
2) dokumentuje wyniki kontroli prowadzonej w trakcie obchodu torów;
3) ocenia stan techniczny nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających;
4) dobiera przyrządy do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów dróg kolejowych;
5) wykonuje pomiary i szkice elementów dróg kolejowych;
6) wykonuje polowe badania gruntów;
7) prowadzi oględziny oraz badania techniczne rozjazdów;
8) dokonuje pomiaru pełzania torów;
9) prowadzi dokumentację eksploatacyjną toru bezstykowego;
10) organizuje prace związane z prowadzeniem badań defektoskopowych szyn;
11) rozpoznaje i klasyfikuje wady ukryte szyn na podstawie badań defektoskopowych;
12) rozpoznaje typowe uszkodzenia nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających;
13) ocenia warunki widoczności na przejazdach kolejowych i przejściach dla pieszych;
14) podejmuje działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
15) prowadzi dokumentację eksploatacyjną podtorza, urządzeń odwadniających, torów i rozjazdów.

3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym

absolwent:
1) rozpoznaje technologie wykonania dróg kolejowych;
2) korzysta z dokumentacji dotyczącej stanu nawierzchni kolejowej i prowadzonych robót naprawczych;
3) określa rodzaj i zakres napraw nawierzchni kolejowej;
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy dróg kolejowych;
5) organizuje i koordynuje prace związane z wykonywaniem napraw podtorza kolejowego;
6) organizuje wykonanie prac pomocniczych związanych z utrzymaniem podtorza oraz urządzeń odwadniających;
7) organizuje dojazd na miejsce prowadzonych robót;
8) organizuje roboty na czynnych torach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
9) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe związane z robotami prowadzonymi na czynnych torach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
10) ocenia jakość wykonania robót;
11) dokonuje wstępnego odbioru robót po naprawach dróg kolejowych;
12) sporządza dokumentację powykonawczą robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
13) prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami stosowanymi do budowy dróg kolejowych;
14) organizuje prace związane z zapewnieniem bezpiecznego ruchu kolejowego w warunkach zimowych;
15) zabezpiecza miejsca kolejowych robót drogowych zgodnie z przepisami prawa.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 03
miniatura
Polityka Prywatności