lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

B.27. - Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

1. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji
wodociągowych oraz kanalizacyjnych
2. Organizowanie robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji
3. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów
ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

1. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych

absolwent:
1) określa sposoby uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych;
2) rozpoznaje procesy oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych;
3) określa warunki odprowadzania ścieków;
4) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
6) wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i sporządza kosztorysy tych robót;
7) organizuje prace związane z budową sieci oraz montażem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
8) prowadzi dokumentację budowy sieci oraz montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
9) przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
10) ocenia stan techniczny sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
11) wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
12) lokalizuje miejsca awarii sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i określa przyczyny ich powstawania;
13) organizuje prace związane z remontem i modernizacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Organizowanie robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji


absolwent:
1) przestrzega zasad transportu i magazynowania paliw gazowych;
2) rozpoznaje urządzenia stacji gazowych, nawanialni i tłoczni gazu;
3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci i instalacji gazowych;
4) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;
5) wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych i sporządza kosztorysy tych robót;
6) organizuje prace związane z budową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;
7) prowadzi dokumentację budowy sieci gazowych oraz wykonania instalacji gazowych;
8) przestrzega zasad odbiorów technicznych sieci i instalacji gazowych;
9) przestrzega zasad przekazywania sieci i instalacji gazowych odbiorcom do użytku;
10) organizuje prace związane z eksploatacją sieci i instalacji gazowych;
11) ocenia stan techniczny sieci i instalacji gazowych;
12) wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
13) przewiduje zagrożenia wynikające z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego;
14) określa przyczyny awarii sieci i instalacji gazowych;
15) organizuje prace związane z usuwaniem awarii i modernizacją sieci i instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

3. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych


absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci, węzłów ciepłowniczych i instalacji grzewczych;
2) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
3) wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i sporządza kosztorysy tych robót;
4) organizuje prace związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
5) przeprowadza odbiory techniczne sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
6) organizuje prace związane z eksploatacją sieci, węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
7) przestrzega zasad przekazywania sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych odbiorcom do użytku;
8) ocenia stan techniczny sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
9) wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
10) lokalizuje miejsca awarii sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i określa przyczyny ich powstawania;
11) organizuje prace związane z remontem i modernizacją sieci, węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych.

4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
2) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
3) wykonuje przedmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych i sporządza kosztorys tych robót;
4) organizuje prace związane z montażem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
5) przeprowadza odbiory techniczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
6) wykonuje czynności związane z uruchamianiem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
7) kontroluje parametry pracy urządzeń wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych;
8) przeprowadza kontrolę stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
9) wykonuje obmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
10) lokalizuje miejsca awarii instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania;
11) organizuje prace związane z remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
12) prowadzi dokumentację eksploatacji instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 19:55:11

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności