lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.11. - Eksploatacja złóż podziemnych

grupa: kwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (M)
nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 620
słowo kluczowe:
  • eksploatacja
  • podziemny
  • złoża

1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
2. Wydobywanie kopalin
3. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych

1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

absolwent:
1) odczytuje mapy górnicze i przekroje geologiczne;
2) rozpoznaje elementy infrastruktury podziemnych przedsiębiorstw górniczych;
3) rozpoznaje sposoby udostępniania złóż;
4) posługuje się narzędziami i sprzętem do drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
5) stosuje metody drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
6) wykonuje roboty strzałowe;
7) wykonuje roboty związane z drążeniem podziemnych wyrobisk górniczych;
8) przestrzega parametrów drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
9) pobiera próbki z podziemnych wyrobisk górniczych;
10) wykonuje roboty związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych;
11) wykonuje roboty związane z likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;
12) rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
14) stosuje sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2. Wydobywanie kopalin


absolwent:
1) określa skład mineralogiczny i petrograficzny strefy złożowej kopalin;
2) stosuje metody eksploatacji złóż kopalin użytecznych do warunków geologicznych;
3) rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do urabiania, ładowania i odstawy urobku oraz do transportu urobku i materiałów;
4) wykonuje roboty związane z urabianiem, ładowaniem i odstawą urobku;
5) wykonuje roboty związane z transportem urobku i materiałów;
6) posługuje się narzędziami i sprzętem stosowanymi podczas wydobywania kopalin;
7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do transportu urobku i materiałów;
8) rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych.

3. Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych

absolwent:
1) bada skład powietrza kopalnianego;
2) wykonuje pomiary z zakresu aerologii górniczej;
3) przestrzega zasad rozprowadzania powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz przewietrzania ich;
4) rozpoznaje elementy sieci wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w podziemnych wyrobiskach górniczych;
5) montuje urządzenia miejscowej wentylacji i klimatyzacji;
6) wykonuje tamy wentylacyjne i podsadzkowe oraz zapory pyłowe i wodne;
7) obsługuje urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;
8) rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;
9) montuje urządzenia do diagnostyki zagrożeń naturalnych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51


Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
posiada obecnie 80 oddziałów,
co pozwala nam szczycić się mianem największej ogólnopolskiej firmy edukacyjnej.
Jesteśmy z Wami już od 1998 roku! Mówią o nas, że jesteśmy najlepsi!

www.zak.edu.pl
logo_140_1.jpg
AP Edukacja

Zaufało nam już ponad 521 tys. słuchaczy.
Spośród innych szkół wyróżnia nas bardzo bogata oferta, która obejmuje ponad 100 zawodów i specjalności.
Mamy uprawnienia szkoły publicznej.
Posiadamy oddziały w 29 miastach Polski.

Damy Wam niezłą szkołę!!
www.apedukacja.pl


Szkoły Policealne TEB Edukacja
Nasza oferta edukacyjna to pewny sposób na zdobycie przyszłościowego zawodu i wysokich kwalifikacji. Kształcimy w 47 miastach na ponad 60 kierunkach.
Sprawdź sam! www.teb.pl

logo_150.gif
Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.
Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. Trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Informacje o: zastrzeżenia do przebiegu egzaminu, unieważnienie egzaminu, dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu, ponowne przystąpienie do egzaminu.